Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

CWESTIYNAU CYFFREDIN

PA DDILLAD FYDD ANGEN AR GYFER YMWELIAD AM DDIWRNOD?

Mae Ynys Hywel yn darparu’r holl ddillad amddiffynnol angenrheidiol gan gynnwys dillad gwrth-ddŵr ac esgidiau addas. Os oes gennych rai eich hun, mae croeso i ddod â nhw gyda chi. Gwnewch yn siŵr bod y dillad yr ydych chi’n gwisgo oddi tano yn addas ar gyfer yr awyr agored (h.y. esgidiau a sanau nid sandalau, dim jîns tynn neu ddillad ffansi.) Hyd yn oed gyda dillad amddiffynnol, byddwch ychydig yn fwdlyd a gwlyb. Dewch â dillad i newid a lliain, mae hyn yn hanfodol ar gyfer teithiau cerdded ceunentydd neu ogofa.

AI’R CYNGOR SY PIAU YNYS HYWEL?

Na. Prynwyd Ynys Hywel yn 2011 gan ACT Training, darparwr hyfforddiant mwyaf Cymru. Mae ACT Training yn rhedeg y ganolfan er budd eu dysgwyr yn ogystal ag yn fasnachol ar gyfer ysgolion, grwpiau ieuenctid, datblygu tîm corfforaethol ac elusennau.

PA ANIFEILIAID SYDD GENNYCH YN YNYS HYWEL?

Dwy afr (o’r enw Socks a Sandals), day fochyn, tua tri deg iâr, deg twrci a chwch o wenyn.

BETH YW UCHAFSWM/ISAFSWM MAINT Y GRWPIAU?

Codir tâl am y rhan fwyaf o’r sesiynau fesul grŵp. Rydym yn argymell isafswm o 2 gyfranogwr am resymau diogelwch. Rydym yn argymell grŵp o 12 ar gyfer ansawdd a gwerth, ond gallwn gymryd mwy ar sesiynau penodol. Gellir trafod hyn wrth drefnu’r ymweliad.

SAWL GRŴP FEDRAI DDOD Â NHW?

Fel arfer, dau grŵp ar gyfer gweithgareddau preswyl ac oddi ar y safle, ond medrwn ddarparu ar gyfer mwy yn ystod dyddiau adeiladu tîm, preswyl cynradd a round robin.

A FEDRAI DDOD Â BWYD FY HUN?

Gallwn ddarparu ar gyfer pob gofyn deietegol a wnawn ni ddim gadael i chi lwgu. Os ydych chi yn dod â bwyd mae gennym le i’w storio yn y gegin. Peidiwch cadw bwyd yn yr ystafelloedd am resymau hylendid. Dylid nodi hefyd nad ydym yn caniatáu diodydd egni ar y safle.

A OES CYFYNGIADAU PWYSAU AR GYFER GWEITHGAREDDAU?

Yr unig gyfyngiad maint yw maint gwast. Mae ein harnais mwyaf yn “56.

FAINT O STAFF SYDD ANGEN I MI EI DDARPARU AR GYFER FY NGRŴP?

Dim ond un aelod o staff fesul grŵp sydd angen i chi ei ddarparu, fodd bynnag, chi sy’n adnabod eich grŵp felly dewch â staff i fodloni eu anghenion. Rydym yn argymell o leiaf 2 aelod o staff ar gyfer gweithgaredd preswyl am resymau diogelwch. Yn ddelfrydol, un gwryw ac un benyw.

A OES ANGEN I FY STAFF GYMRYD RHAN?

Rydym yn argymell yn gryf y dylai staff gymryd rhan yn y gweithgareddau. Nid yn unig yw’n creu ymddygiad cadarnhaol ar gyfer eich grŵp, ond cânt brofiad llawer mwy pleserus. Os oes gan aelod o staff rheswm da dros beidio cymryd rhan, megis rhesymau meddygol, bydd angen o leiaf un aelod o staff i fod yn bresennol yn y weithgaredd.

ALL FY NGHYFRANOGWYR BEICHIOG GYMRYD RHAN YN Y GWEITHGAREDDAU?

Yn anffodus, oherwydd y risg, ni allwn adael i unigolion beichiog gymryd rhan yn unrhyw un o’n gweithgareddau.

A YDYCH YN DARPARU AR GYFER CADEIRIAU OLWYN?

Mae’r adeilad yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, gyda drysau llydan a lifft rhwng lloriau. Serch hyn, darpariaeth gyfyngedig sydd gennym yn y sesiynau. Ffoniwch ni er mwyn trafod yr opsiynau.

A YDYCH YN DARPARU AR GYFER ALERGEDDAU AC ANGHENION DIETEGOL?

Ydyn ni! Gyda rheolwr y ganolfan a chogydd sy’n dioddef o alergeddau bwyd mae’n rhaid mai ni yw un o’r canolfannau awyr agored mwyaf cydymdeimladol yn y wlad. Rydym yn ymdrechu i gynhyrchu bwyd di-glwten pryd bynnag mae’n bosibl ac rydym yn fwy gofalus ynghylch rhwystro halogiad. Mae ein sgôr hylendid pum seren yn glod i ni. Os cawn ddigon o rybudd, medrwn sicrhau ein bod yn paratoi bwydlen at anghenion a chwaeth pawb.

BETH DDYLIWN I WNEUD OS YW NIFEROEDD FY NGRWPIAU YN NEWID?

Peidiwch â phoeni; rydym yn deall ei bod yn anodd cael niferoedd pendant ar gyfer digwyddiad. Oherwydd hyn, rydym yn codi tâl fesul grŵp er mwyn darparu rhywfaint o ryddid gyda’r rhifau. Os credwch y gallwch fynd yn uwch na’r gymhareb (fel arfer 12:1), cysylltwch â ni fel y gallwn naill ai ganfod gweithgaredd amgen a fydd yn addas neu ychwanegu tâl bach ychwanegol i ddarparu ar gyfer eich niferoedd newydd.

A OES GENNYCH LEFYDD PARCIO?

Mae gennym le parcio ar gyfer uchafswm o dua 10 car. Rydym yn argymell rhannu lifft neu ddefnyddio bws mini. Ceir parcio ychwanegol rhad ac am ddim ar waelod y bryn.

A YDYCH YN DARPARU TRAFNIDIAETH?

Rydym yn darparu trafnidiaeth a gellir trefnu hyn pan yn bwcio.

A FEDRAI DDOD Â GRŴPIAU HYDD A IÂR?

Oherwydd natur ein busnes a’n polisïau, ni fedrwn ddarparu ar gyfer partïon hydd a iâr sydd am gynnwys alcohol. Heblaw am hynny, gallwch!

A OES GENNYCH DRWYDDED AALA?

Oes, rydym wedi ein trwyddedu’n llawn. Gallwch weld manylion ein trwydded yma

A YW GWOBR JOHN MUIR WEDI EI HACHREDU?

Nid yw gwobr John Muir yn gyfleuster achrededig, serch hynny, caiff ei chydnabod gan gyflogwyr ac mae’n ateb nifer o feini prawf y cwricwlwm ac ESDGC.

A OES ANGEN I MI DDOD Â DILLAD GWELY?

Na. Rydym yn darparu dillad gwely glân o ansawdd uchwl yn ogystal â matresi cof ewyn cyfforddus iawn.

Team Building Theme Days

Bring your team together with our unique programmes designed to give you an incredible experience.

THE HEIST

Come together to plan, execute and succeed in the Heist. As a team you will need to crack the safe. The only way this can be done is to successfully complete all challenges that you face in the Ynys Hywel embassy! Teams of agents will face each other and race to open the safe. Be careful not to get caught by the patrolling guard.

ALLIED FORCES

How efficient is your team? You and your team will face up to 15 different challenges that are positioned around Ynys Hywel. You have the option to complete the challenges with another team or brave them alone. Sometimes extra hands make light work but also too many cooks spoil the broth! All challenges are timed and you will not know who the fastest team is until the end!

THE YNYS TUCKER CHALLENGE

Our take on the popular show “I’m a celebrity get me out of here!” You will be competing against fellow challengers to get stars! You will need to overcome mental obstacles along with physical challenges. Getting muddy, wet and eating bugs are quite likely!

SERENDIPITY

Your mental agility and communication will be tested! Teams will face many obscure challenges. We will test your ability to think outside the box and skills to communicate effectively. Serendipity will challenge all aspects of team work and camaraderie.
All teambuilding days will receive a review of achievements and winners will receive prizes!

Brochure

Download a copy of our brochure here.

 

Why not think about using Ynys Hywel activity centre for your next party? We can provide you with exclusive use of our centre including our ski-chalet-style dining room and residential area. There’s nothing better than celebrating an occasion with an amazing activity. You and your friends can tackle the obstacle course, hit gold in archery, and even melt some marshmallows on the campfire to enhance your experience here. We specialise in customer service and will always go above and beyond to make your day special.

Being nestled with in the woods we bring a unique approach and location towards a party. You will have an option of staying with us for a couple of hours or even stay overnight with your guests. Both options gives you full access to all our facilities to socialise and relax.

Our head chef has a vast amount of experience and enjoys catering to everyone’s food requirements. We only use local grown produce and ensure quality in all meals.

DIWRNOD 1

Amser (yn fras)Gweithgaredd
11:00Ymgyfarwyddo â’r ganolfan/arwyddo i mewn
12:00Cychwyn ar hirdaith
13:00Cinio
15:00Dychwelyd i Ynys Hywel
16:00Tasgau’r ganolfan/anifeiliaid/cyflwyniad i’r gegin
18:00Pryd nos
19:00Nightline
20:45Arolwg diwedd y dydd
21:00Cawodydd
21:30Arolwg diwedd y dydd/ymlacio yn yr “ystafell gefn”
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 2

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
09:00Pacio ar gyfer y ceunant
09:30Cerdded ceunentydd/cinio yn y ceunant
16:00Dychwelyd i Ynys Hywel
17:00Coginio pizza/crefft gwersyll
20:45Arolwg diwedd y dydd
21:00Cawodydd
21:30Arolwg diwedd y dydd/ymlacio yn yr “ystafell gefn”
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 3

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
09:00Pacio cit ar gyfer ogofa
09:30Ogofa/cinio wrth yr ogof
15:00Dychwelyd i Ynys Hywel
15:30Ysbeiliad gan gynnwys saethyddiaeth
18:00Pryd nos
19:00Arolwg diwedd y dydd
19:30Cawodydd
20:00Noson ffilm
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 4

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast
09:00Glanhau’r ganolfan ac arolwg
11:30Gadael

Day 1

Time (approx)Activity
11:00Centre orientation/sign ups
12:00Begin trek (nipple hill)
13:00Lunch
15:00Return to Ynys Hywel
16:00Centre tasks/animals/Intro to kitchen
18:00Evening meal
19:00Nightline
20:45End of day review
21:00Showers
21:30End of day review/chill out in snug
22:30 - 23:00In dorms

Day 2

Time (approx)Activity
07:30Wake up and get dressed
08:00Breakfast/complete daily task/get ready for the day
09:00Pack kit for the gorge
09:30Gorge Walk/lunch at gorge
16:00Return to Ynys Hywel
17:00Pizza making/camp craft
20:45End of day review
21:00Showers
21:30End of day review/chill out in snug
22:30 – 23:00In dorms

Day 3

Time (approx)Activity
07:30Wake up and get dressed
08:00Breakfast/complete daily task/get ready for the day
09:00Pack kit for caving
09:30Caving/lunch at cave
15:00Return to Ynys Hywel
15:30The heist including archery
18:00Evening meal
19:00End of day review
19:30Showers
20:00Film night
22:30 – 23:00In dorms

Day 4

Time (approx)Activity
07:30Wake up and get dressed
08:00Breakfast
09:00Centre clean up and review
11:30Departure

DIWRNOD 1

Amser (yn fras)Gweithgaredd
10:30Setlo fewn i’r ystafelloedd, trafod y rhaglen a chôd ymddygiad
11:30Setlo fewn i’r ystafelloedd, trafod y rhaglen a chôd ymddygiad
13:00Cinio
14:00Cyfeiriadu
15:30Arolwg ac ymlacio
16:00Abseilio
18:00Pryd nos
19:00Nightline
21:00Cawodydd
21:30Arolwg diwedd y dydd/ymlacio yn yr “ystafell gefn”
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 2

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
09:00Pacio cit ar gyfer y ceunant
10:00Gadael y ganolfan am y ceunant
11:00Cerdded ceunentydd neu ogofa
16:00Dychwelyd i Ynys Hywel/cawodydd
17:30Coginio tu allan yn y ffwrn pizza
20:00Noson ffilm
22:30 – 23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 3

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol
09:30Tacluso’r ganolfan
11:00Saethyddiaeth
12:30Arolwg ar ddiwedd yr ymweliad preswyl
13:00Cinio
14:00Gadael

Day 1

Time (approx)Activity
10:30Settle into rooms, discuss programme and code of conduct
11:30Problem solving games
13:00Lunch
14:00Orienteering
15:30Review and chill out
16:00Abseil
18:00Evening meal
19:00Nightline
21:00Showers
21:30End of day review/chill out in snug
22:30 - 23:00In dorms

Day 2

Time (approx)Activity
07:30Wake up and get dressed
08:00Breakfast/complete daily task/get ready for the day
09:00Pack kit for the gorge
10:00Depart centre for gorge
11:00Gorge Walk or caving
16:00Return to Ynys Hywel/showers
17:30Cook out in pizza oven
20:00Film Night
22:30 - 23:00In dorms

Day 3

TIME (APPROX)ACTIVITY
07:30Wake up and get dressed
08:00Breakfast/complete daily task
09:30Clear up centre
11:00Archery
12:30End of residential review
13:00Lunch
14:00Departure

 

DIWRNOD 1

Amser (yn fras)Gweithgaredd
10:30Setlo fewn i’r ystafelloedd, trafod y rhaglen a chôd ymddygiad
11:30Abseilio
13:00Cinio
14:00Allied Forces
17:30Ymlacio
18:00Coginio pizza/crefft gwersyll
21:00Cawodydd
21:30Arolwg diwedd y dydd/ymlacio yn yr “ystafell gefn”
22:30-23:00I’r ystafelloedd

DIWRNOD 2

Amser (yn fras)Gweithgaredd
07:30Deffro a gwisgo
08:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
09:00Brecwast/cwblhau tasg ddyddiol/paratoi ar gyfer y diwrnod
11:00Tacluso
11:30Arolygu/trafod dyddiau’r prosiect
12:30Cinio
14:00Gadael

Day 1

Time (approx)Activity
10:30Settle into rooms, discuss programme and code of conduct
11:30Abseil
13:00Lunch
14:00Allied Forces
17:30Chill out time
18:00Pizza making/camp craft
21:00Showers
21:30End of day review/chill out in snug
22:30-23:00In dorms

Day 2

Time (approx)Activity
07:30Wake up and get dressed
08:00Breakfast/complete daily task/get ready for the day
09:00Nightline
11:00Team clean up
11:30Review/discuss project days
12:30Lunch
14:00Depart

Whether you visit Ynys Hywel with your family for a couple of hours or a couple of days, you will leave with memories of a life-time.

At Ynys Hywel we specialise in providing fun in a safe, outdoor environment. With us you can experience some of the best locations Wales has to offer as we are lucky to be located within the Sirhowy country park and have many activities to choose from onsite. We can cater for all types of family adventures: from climbing sea cliffs to exploring hidden forests. Do something different and create an amazing experience. All our staff are highly trained in what they deliver and full time outdoor enthusiasts.

After your adventure you can kick back in front of the log fire with a hot drink while your meal is being prepared.

Mae ein cyfuniad unigryw o antur awyr agored a datblygu tîm yn golygu fod Ynys Hywel yn berffaith ar gyfer ysgolion uwchradd a grwpiau ieuenctid sydd am drefnu taith awyr agored breswyl neu am y dydd. Gallwn ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o grwpiau ieuenctid. Gellir teilwra’r diwrnod tuag at adeiladu tîm, dysgu sgiliau newydd neu yn syml, sesiwn flasu hwylog ac heriol. Mae gan ein tîm gyfoeth o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a byddant bob amser yn mwynhau sicrhau y bydd eich arhosiad yn llwyddiant mawr ac yn un cofiadwy.

Mae ein canolfan yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle gyda’r bwriad o ymgysylltu ag unigolion i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ac annog datblygiad. O anturiaethau cynhyrfus ym Mannau Brycheiniog i dasgau gwaith heriol a thîm yma ym mharc gwledig Cwm Sirhywi hardd. Rydym am i bob ymwelydd gael y mwyaf allan o’u hamser yn Ynys Hywel. Boed yn ymwled am un diwrnod, cwrs preswyl neu nifer o weithiau drwy eu rhaglen, ein nod yw i ddarparu strwythur a phwrpas ar gyfer pob ymweliad.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich ysgol uwchradd neu grŵp ieuenctid?

 • Amrywiaeth wych o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar gyfer pobl ifanc, ar gael o 9yb-9yh
 • Staff sy’n brofiadol gydag amrywiaeth o anghenion (arbennig, ymddygiadol, emosiynol)
 • Defnydd unigryw o’r ganolfan wrth archebu cwrs preswyl
 • Staff â dealltwriaeth da o anghenion sectorau pobl ifanc a dysgu sy’n seiliedig ar waith
 • Amserau cychwyn hyblyg ar gyfer anghenion eich grŵp
 • Hanner diwrnod a diwrnodau llawn ar gael
 • Cyfle pwerus ar gyfer datblygu tîm
 • Hyfforddwyr cymwysedig iawn
 • Pob pryd wedi ei greu gyda chynnyrch ffres lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos
 • Cyfleusterau ac amgylchedd diogel

Corfforaethol

Mae Ynys Hywel yn ceisio sicrhau bod datblygu tîm yn hygyrch i bawb. Mae tasgau amrywiol yn gwneud y gorau o sgiliau pawb ac yn golygu nad yw eich tîm yn gwneud rhywbeth y maent wedi’i wneud droeon o’r blaen. Cynllunir ein dyddiau datblygu tîm i ategu’r cryfderau a’r gwendidau yn eich tîm mewn ffordd fydd yn herio pawb, yn ogystal â’ch gwobrwyo gydag amgylchedd hardd a bwyd cartref blasus.

Hyblygrwydd yw un o’n cryfderau ac ymfalchïwn yn ein gallu i deilwra gweithgareddau grŵp a thîm corfforaethol sy’n darparu yn union beth sydd ei angen arnoch. Dewiswch o blith amrywiaeth o weithgareddau datblygu tîm hwyliog ac effeithiol sy’n para ychydig oriau neu ychydig ddyddiau neu hyd yn oed hirach.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich cwmni?

 • Cyfleusterau 5* ar gyfer eich staff
 • Wedi’u teilwra i fodloni amcanion eich tîm
 • Lleoliad cyfleus o’r M4
 • Gweithgareddau i gyd-fynd â dymuniadau a galluoedd y tîm cyfan
 • Cyfranogiad tîm
 • Pob pryd wedi ei baratoi gyda cynnyrch ffres a lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Amryw o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod neu i drefnu eich ymweliad, cysylltwch â ni ar 01495 201778. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Mae ein cyfuniad unigryw o antur awyr agored a datblygu tîm yn golygu fod Ynys Hywel yn berffaith ar gyfer ysgolion uwchradd a grwpiau ieuenctid sydd am drefnu taith awyr agored breswyl neu am y dydd. Gallwn ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o grwpiau ieuenctid. Gellir teilwra’r diwrnod tuag at adeiladu tîm, dysgu sgiliau newydd neu yn syml, sesiwn flasu hwylog ac heriol. Mae gan ein tîm gyfoeth o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a byddant bob amser yn mwynhau sicrhau y bydd eich arhosiad yn llwyddiant mawr ac yn un cofiadwy.

Mae ein canolfan yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle gyda’r bwriad o ymgysylltu ag unigolion i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ac annog datblygiad. O anturiaethau cynhyrfus ym Mannau Brycheiniog i dasgau gwaith heriol a thîm yma ym mharc gwledig Cwm Sirhywi hardd. Rydym am i bob ymwelydd gael y mwyaf allan o’u hamser yn Ynys Hywel. Boed yn ymwled am un diwrnod, cwrs preswyl neu nifer o weithiau drwy eu rhaglen, ein nod yw i ddarparu strwythur a phwrpas ar gyfer pob ymweliad.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich ysgol uwchradd neu grŵp ieuenctid?

 • Amrywiaeth wych o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar gyfer pobl ifanc, ar gael o 9yb-9yh
 • Staff sy’n brofiadol gydag amrywiaeth o anghenion (arbennig, ymddygiadol, emosiynol)
 • Defnydd unigryw o’r ganolfan wrth archebu cwrs preswyl
 • Staff â dealltwriaeth da o anghenion sectorau pobl ifanc a dysgu sy’n seiliedig ar waith
 • Amserau cychwyn hyblyg ar gyfer anghenion eich grŵp
 • Hanner diwrnod a diwrnodau llawn ar gael
 • Cyfle pwerus ar gyfer datblygu tîm
 • Hyfforddwyr cymwysedig iawn
 • Pob pryd wedi ei greu gyda chynnyrch ffres lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos
 • Cyfleusterau ac amgylchedd diogel

Our unique combination of outdoor adventure and team-building makes Ynys Hywel perfect for secondary schools looking to organise an outdoor residential or day trip. We can cater for a wide variety of youth groups. The day can be tailored towards team building, learning new skills or simply run as a fun and challenging taster session. Our team has a wealth of experience working with young people and will always enjoy making your stay a great success and a memorable one.

Our activity centre offers a wide range of onsite and offsite activities that look to engage individuals to develop a range of skills and encourage development.   From action packed adventures in the Brecon beacons to challenging skill and team work tasks right here in the beautiful Sirhowy valley country park. We want every visitor to get the most out of their time at Ynys Hywel. Whether they come for a single day, a residential or multiple times through their programme we aim to give structure and purpose to every visit.

Why choose Ynys Hywel for your Secondary School?

 • Fantastic range of fun and exciting activities for young people to choose from, available from 9am-9pm
 • Staff experienced with a range of needs (Special, behavioural, emotional)
 • Exclusive use of the centre when booking a residential
 • Staff have a good understanding of the needs of youth and WBL sector
 • Flexible start times to suit your group
 • Half & full days available
 • Powerful team building opportunity
 • Highly qualified instructors
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Ynys Hywel staff management onsite all night
 • Safe facilities and environment

For further information or to book your visit, contact us on 01495 201778. We’d love to hear from you!

Ynys Hywel aims to make team building accessible to everyone. Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. Our team building days are designed to complement the strengths and weaknesses in your team in a way that challenges everyone as well as rewarding you with a beautiful environment and some delicious home grown food.

Flexibility is one of our strengths and we pride ourselves on our ability to tailor-make corporate group and team activities that provide you with exactly what you need. Choose from a variety of fun, effective team building activity events from a few hours to a few days or longer.

Why choose Ynys Hywel for your company?

 • 5* facilities for your staff
 • Tailor made to meet your team objectives
 • Easy access from the M4
 • Activities to suit the desires and abilities of the whole team
 • Team Involvement
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • A range of onsite and offsite activities available from 9am-9pm
 • Ynys Hywel staff management onsite all night

For further information or to book your visit, contact us on 01495 201778. We’d love to hear from you!

Our unique combination of outdoor adventure and team-building makes Ynys Hywel perfect for youth groups looking to organise an outdoor residential or day trip. We can cater for a wide variety of youth groups. The day can be tailored towards team building, learning new skills or simply run as a fun and challenging taster session. Our team has a wealth of experience working with young people and will always enjoy making your stay a great success and a memorable one.

Our activity centre offers a wide range of onsite and offsite activities that look to engage individuals to develop a range of skills and encourage development.   From action packed adventures in the Brecon Beacons to challenging skill and team work tasks right here in the beautiful Sirhowy valley country park. We want every visitor to get the most out of their time at Ynys Hywel. Whether they come for a single day, a residential or multiple times through their programme we aim to give structure and purpose to every visit.

Why choose Ynys Hywel for your Youth Group?

 • Fantastic range of fun and exciting activities for young people to choose from, available from 9am-9pm
 • Staff experienced with a range of needs (Special, behavioural, emotional)
 • Exclusive use of the centre when booking a residential
 • Staff have a good understanding of the needs of youth and WBL sector
 • Flexible start times to suit your group
 • Half & full days available
 • Powerful team building opportunity
 • Highly qualified instructors
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Ynys Hywel staff management onsite all night
 • Safe facilities and environment

For further information or to book your visit, contact us on 01495 201778. We’d love to hear from you!

We’ll be in touch soon!

Team building with a difference

Ynys Hywel aims to make team building accessible to everyone. Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. We try to set up our days so individual choices are as much a part of the day as the activities themselves. The choices available range from tame to wild with each day featuring at least one onsite activity to get your blood pumping.

Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. We try to set up our days so individual choices are as much a part of the day as the activities themselves.

The Heist

A great rainy day activity, this game pits you against each other in a game of international espionage. As a team you must move stealthily around the Ynys Hywel Embassy avoiding detection by security and be the first to crack the safe and lift the top secret documents. To do this you must complete challenges in different rooms whilst collecting recon to gain advantages over other intelligence agencies.

Serendipity

Serendipity has much more varied tasks that can be photographic, linguistic, theatrical, physical, skill based as well as the more traditional team building games. Teams can divide up to make better use of their individual skill or work together. Some tasks are short and sweet with incremental rewards; some are big gambles and investments of time.

This day will give you a clear reflection of how you and your team work as well as a great project management experience. There are so many different ways to play this game that only the savviest workers will triumph.

Allied Forces

Allied Forces is a tactical game of wit, politics, and guile. We give you a vast array of various ‘Timed’ and ‘Adventure’ team building tasks that challenge mind, body and spirit that will be marked on how well you do in comparison to other teams. Your challenge is to decide when it is advantageous for you to go it alone and when you should join forces with another team; be it to exploit their skills, make up the numbers or even sabotage their efforts. How will you win the day?

This team building day will challenge and develop organisation, time keeping, planning and teamwork as well as push boundaries and give new experiences. We will adapt the day to meet your needs so have a look at our onsite activities to see what you would like included in your day.

The Ynys Tucker Challenge

 

The Ynys Tucker challenge will make a monkey of you. Our muckiest most challenging team building day yet. Push your team to the limit and get the most out of them. Tougher, Muddier, Bolder, Faster. Been here before or just have a team that like jumping in the deep end. Get some nuts, there will be Bugs.

Activity days

We can always tailor make you a day. Why not take your team Gorge Walking and come back to Ynys Hywel for some Pizza Making at the Outdoor Pizza oven? Have a look at what we offer to put together a day that suits you.

School Residential

Prices from...
£50/person
 • 6 dormitory rooms
 • memory foam mattresses and individual WCs
 • 2 en-suite double staff rooms
 • 2 Activities
 • 3 Meals
 • Full use of communal area
 • Ynys Hywel staff onsite until 10:30pm
 • Management onsite for duration of stay
Enquire Now

Corporate Residential

Prices from...
£75/person
 • Accessible to everyone
 • Varied tasks make the most of everyone’s skills
 • Choices of activities from Tame to Wild
 • Each day has at least one onsite activity to get your blood pumping
Enquire Now

School Weekend

Prices from...
£65/person
 • 2 Extra Activities per day
 • Additional Offsite activities
 • 6 dormitory rooms
 • memory foam mattresses and individual WCs
 • 2 en-suite double staff rooms
 • 2 Activities
 • 3 Meals
 • Full use of communal area
 •  
Enquire Now

Rhestr Brisiau

Ysgolion

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Grwp (2-12 Cyfranogwr)Pris Y/P
Hanner Diwrnod1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE TE A CHOFFI10yb – 12.30yh neu 1.30yh – 4yh£175+TAW£15
Hanner Diwrnod gyda chinio1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 1.30yh neu 12.30yh – 4yh£225+TAW£19
Diwrnod Cyfan gyda chinio2 WEITHGAREDD AR Y SAFLE NEU 1 WEITHGAREDD ODDI AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 3.45yh£350+TAW£29
Preswyl2 WEITHGAREDD 3 PHRYD DEFNYDD O’R ARDAL GYMUNEDOL STAFF YNYS HYWEL HYD 22:30 RHEOLWYR AR Y SAFLE O HYD CYFLEUSTERAU TE A CHOFFICychwyn am 11yb gan gynnwys aros dros nos a gadael 10yb drannoeth neu Cychwyn am 3yb gan gynnwys aros dros nos, gadael 2yh drannoeth£1100+TAW y diwrnod a noson (h.y. 4 noson breswyl yn cychwyn ar ddydd Llun 11.00 Gorffen dydd Gwener 10.00 = £4400)£92
Cynnig Arbennig Diwrnod Natur Ysgolion CynraddMAE EIN RHAGLEN SYDD WEDI EI THEILWRA YN CYNNWYS 3-4 GR?P O 12 DISGYBL, YN CYMRYD RHAN MEWN AMRYW O WEITHGAREDDAU ADDYSGIADOL E.E. TAITH NATUR, CREFFT GWERSYLL, NIGHTLINE, YMWNEUD AG ANIFEILIAID A DATRYS PROBLEMAU10yb – 3.45yh£500+TAW wedi ei seilio ar 4 gr?p o 12 disgybl *Cost ychwanegol os oes angen bwyd£12.50

Grwpiau Ieuenctid

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Grwp (2-12 Cyfranogwr)Pris Y/P
Hanner Diwrnod1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE TE A CHOFFI0yb – 12.30yh neu 1.30yh – 4yh£175+TAW£15
Hanner Diwrnod gyda chinio1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 1.30yh neu 12.30yh – 4yh£225+TAW£19
Diwrnod Cyfan gyda chinio2 WEITHGAREDD AR Y SAFLE NEU 1 WEITHGAREDD ODDI AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 3.45yh£350+TAW£29
Preswyl2 WEITHGAREDD 3 PHRYD DEFNYDD O’R ARDAL GYMUNEDOL STAFF YNYS HYWEL HYD 22:30 RHEOLWYR AR Y SAFLE O HYD CYFLEUSTERAU TE A CHOFFICychwyn am 11yb gan gynnwys aros dros nos a gadael 10yb drannoeth neu Cychwyn am 3yb gan gynnwys aros dros nos, gadael 2yh drannoeth£1100+TAW y diwrnod a noson (h.y. 4 noson breswyl yn cychwyn ar ddydd Llun 11.00 Gorffen dydd Gwener 10.00 = £4400)£92

Corfforaethol

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Grwp (2-12 Cyfranogwr)Pris Y/P
Hanner Diwrnod1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE TE A CHOFFI10yb – 12.30yh neu 1.30yh – 4yh£175+TAW£15
Hanner Diwrnod gyda chinio1 WEITHGAREDD AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 1.30yh neu 12.30yh – 4yh£225+TAW£19
Diwrnod Cyfan gyda chinio2 WEITHGAREDD AR Y SAFLE NEU 1 WEITHGAREDD ODDI AR Y SAFLE CINIO TE A CHOFFI10yb – 3.45yh£350+TAW£29
Preswyl2 WEITHGAREDD 3 PHRYD DEFNYDD O’R ARDAL GYMUNEDOL STAFF YNYS HYWEL HYD 22:30 RHEOLWYR AR Y SAFLE O HYD CYFLEUSTERAU TE A CHOFFICychwyn am 11yb gan gynnwys aros dros nos a gadael 10yb drannoeth neu Cychwyn am 3yb gan gynnwys aros dros nos, gadael 2yh drannoeth£1100+TAW y diwrnod a noson (h.y. 4 noson breswyl yn cychwyn ar ddydd Llun 11.00 Gorffen dydd Gwener 10.00 = £4400)£92

Cyfleusterau Cynadledda

OpsiwnYn CynnwysAmserPris Gr?p (2-12 CyfranogwrPris P/Y
Cyfleusterau cynadleddaOS YN TREFNU DIGWYDDIAD NEU GYFARFOD AC EISIAU RHYWBETH GWAHANOL, CYMERWCH FANTAIS O’N CYFLEUSTERAU CYNADLEDDA. GALLWN GYNNIG Y CANLYNOL:
Ystafell yr EglwysSTEIL BWRDD – UCHAFSWM O 20 PERSON STEIL THEATR – UCHAFSWM O 40 PERSONDiwrnod llawn 9yb – 5yh Hanner diwrnod 9yb – 1yh£175 £125
Ystafell y SinemaSTEIL BWRDD – UCHAFSWM O 10 PERSON STEIL THEATR – UCHAFSWM O 20 PERSONDiwrnod llawn 9yb – 5yh Hanner diwrnod 9yb – 1yh£175 £125£29
CinioBWFFE NEU 2 DDEWIS O BRYDAU POETHUnrhyw bryd£92

If you are viewing this website on a mobile device, please click the button below to view our price list in pdf format…

Gweithgareddau Ar Y Safle

Mae Ynys Hywel yn cynnal gweithgareddau o safon gwych ar y safle ac o’r safon uchaf o ran diogelwch. Mae ein ystod helaeth o weithgareddau yn addas ar gyfer pob oed a gallu. Fel arfer, caiff y sesiynau hyn eu defnyddio fel rhan o ymweliad preswyl neu drip diwrnod.

NIGHTLINE

Mae cyfranogwyr nightline yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio gwaith tîm a chyfathrebu i gwblhau tasgau; dod o hyd i’w ffordd o amgylch cyfres o rwystrau. Mae nightline yn weithgaredd tymor byr perffaith gyda chanlyniadau tymor hir ar gyfer timau sy’n dymuno gwella... read more

Abseilio

Mae ein wal abseilio 12 metr yn edrych lawr dros afon Sirhywi yn y parc gwledig. Mae’r abseil wedi ei adeiladu’n bwrpasol o olion y diwydiant glo. Mae abseilio yn ffordd berffaith i wthio ffiniau mewn amgylchedd diogel a... read more

Crefft Gwersyll

Rydym yn ei wneud mewn steil. Ynys Hywel sydd ag ysgubor wersylla cyntaf Cymru. Bu i ni ei hadnewyddu a gosod ein ffwrn pizza ein hunain. Gallwn wneud popeth o goginio y tu allan o amgylch y tân i fentro i’r coed gan ddefnyddio sgiliau goroesi... read more

Saethyddiaeth

Mae saethyddiaeth yn weithgaredd ymgysylltiol, yn sgìl wych i’w dysgu ac yn gamp wych i fod yn rhan ohoni. Mae ein staff i gyd yn hyfforddwyr cymwysedig saethyddiaeth Prydain Fawr. Mae ein ymrwymiad i ddatblygiad personol yn golygu ein bod yn darparu hyfforddiant i... read more

Cwrs Rhwystrau

Dewch â grŵp a chasglu pwyntiau gan fetio ar eich gallu. A wnewch chi chwarae’n saff neu gymryd risg a betio’r cyfan mai chi fydd y gorau. Unwaith i chi gwblhau cwrs fel tîm gallwch ymgymryd â threial amser unigol. Mae’r sesiwn hon yn gwahaniaethu’n dda,... read more

Hirdeithiau Cyfeiriadu

Rydym yn darparu amrywiaeth enfawr o weithgareddau a heriau hirdeithiau yn y parc gwledig i ddiwallu eich anghenion a’ch gallu. Rhowch gynnig ar ein cwrs cyfeiriadu, Geocache, teithiau natur a phicnic neu fynd i ben mynydd... read more

Datrys Problemau

Mae Ynys Hywel yn defnyddio’r amgylchedd i herio cyfranogwyr mewn tasgau datrys problemau sy’n datblygu sgiliau a hyder er mwyn llwyddo mewn bywyd a gwaith. Mae ein ffocws ar ddatblygu ac adolygu yn golygu bod gan gyfranogwyr ddealltwriaeth wych o’r hyn maent yn... read more

Gweithgareddau Oddi Ar Y Safle

Wedi ei leoli o fewn parc gwledig Cwm Sirhywi hardd, mae Ynys Hywel yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau oddi ar y safle ar gyfer pob oedran a gallu. Mae ein ystod helaeth o weithgareddau antur awyr agored a datblygu tîm wedi eu cynllunio i’ch cyflwyno i weithgareddau newydd, datgelu cryfderau newydd, gwella hyder a sicrhau eich bod yn cael hwyl. Rydym yn cynnal sesiynau o ansawdd gwych gyda’r safonau diogelwch gorau. Fel arfer, caiff y sesiynau hyn eu defnyddio fel rhan o ymweliad preswyl neu drip diwrnod.

Cerdded Ceunentydd

Symud yn gelfyddyd drwy geunentydd wedi eu cerfio gan afonydd yw cerdded ceunentydd; dringo, cerdded trwy ddŵr, nofio a neidio. Wedi ei leoli yn ardal enwog Craig-y-Ddinas Bannau Brycheiniog, rydym yn archwilio’r afon Mellte a Sychryd. Amrywiaeth o heriau o’r... read more

Ogofa

Gall y sesiwn hon fod yn addysgol neu’n heriol yn ôl y galw. Dewch i archwilio byd sy’n anweledig i’r rhan fwyaf. Mae gan ogofâu enw am fod yn dyllau lleidiog, gwlyb, tywyll sy’n golygu gwasgu drwy fannau tynn. Er bod hyn yn wir nid yw’n gwneud cyfiawnder... read more

Dringo

Mae dringo yn gamp wych i ymddiddori ynddi. Dewch i archwilio’r lleoliadau anhygoel sydd gan dde Cymru i’w gynnig a dysgwch sgìl wnaiff eich galluogi i weld y byd mewn ffordd... read more

Cwrdd Â’r Tîm

Rich

Rich

RHEOLWR Y GANOLFAN

HOFF WEITHGAREDD: DRINGO

HOFF FWYD: BWYD EIDALAIDD

HOFF DDIDDORDEB: RHEDEG GYDA RHWYSTRAU

FFAITH WAHANOL: UN TRO, TARODD HWYADEN WRTH SGIMIO CARREG AR Y DŴR

HOFF ELUSEN: HELP FOR HEROES

Kayleigh

Kayleigh

IS REOLWR

HOFF WEITHGAREDD: CERDDED CEUNENTYDD

HOFF FWYD: GRIL CYMYSG

HOFF DDIDDORDEB: PÊL-DROED

FFAITH WAHANOL: MAE’N CHWARAE YN UWCHGYNGHRAIR CYMRU

HOFF ELUSEN: Y GYMDEITHAS ALZHEIMER’S

Carrie

Carrie

COGYDD

HOFF WEITHGAREDD: COGINIO (WRTH GWRS)

HOFF FWYD: TSILI LLYSIEUOL

HOFF DDIDDORDEB: HEICIO

FFAITH WAHANOL: FEDRA I DDIM CHWIBANU

HOFF ELUSEN: YMCHWIL CANSER

Anthony

Anthony

TIWTOR/ASESYDD ASTUDIAETHAU AR Y TIR

HOFF WEITHGAREDD: ADEILADU TAI GWYDR

HOFF FWYD: BWYD EIDALAIDD

HOFF DDIDDORDEB: FFOTOGRAFFIAETH/PYSGOTA GYDA CAIAC

FFAITH WAHANOL: PAN ROEDD EI WALLT YN HIR, TYFODD MEWN I BYRM TYNN

HOFF ELUSEN: RSPB

Emma

Emma

GWEINYDDOL

HOFF WEITHGAREDD: HEICIO/NOFIO

HOFF FWYD: UNRHYWBETH HEBLAW SGEWYLL

HOFF DDIDDORDEB: DARLLEN

FFAITH WAHANOL: MEDRAI GWBLHAU SIALENSAU BWYTA MAWR, DIM PROBLEM

HOFF ELUSEN: RSPCA

Alison

Alison

GOFAL T^Y

HOFF WEITHGAREDD: NOFIO

HOFF FWYD: STECEN, SGLOGION A SAWS PUPREN

HOFF DDIDDORDEB: GWEITHIO YN YR ARDD

FFAITH WAHANOL: UN TRO, BU I MI BLASTRO YSTAFELL WELY GYFAN AR FY MHEN FY HUN

HOFF ELUSEN: NDCS

Licensing and Insurance

Following the ‘Activity Centres (Young Persons Safety) Act 1995’ all activity centres that deliver adventurous activities to under 18’s must obtain a licence from AALA; ‘Adventurous Activities Licensing Authority’ an independent licensing authority designated by parliament. Find out more by visiting the AALA page. A license requires a centre to have appropriate risk management, equipment, and training. We have obtained our license as validated here. Another important prerequisite is our insurance. We have full public liability insurance. Download a copy of our insurance.

Gwybodaeth Bwysig

Sicrhewch fod gennych yr holl wybodaeth y mae angen er mwyn trefnu ymweliad llwyddiannus… gweler isod wybodaeth bwysig am archebion, ffioedd canslo, prisio a gwybodaeth gyffredinol arall. Darllenwch y wybodaeth yn ofalus.

Mae pob ffurflen sydd angen eu cwblhau ar gael yn ein adran lawrlwytho.

Bwcio

Er mwyn bwcio, dilynwch y camau isod:

 • Cysylltwch â chanolfan weithgareddau Ynys Hywel naill ai dros y ffôn, drwy ebost neu gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar y wefan
 • Os yw’r dyddiadau sydd gennych mewn golwg ar gael yna medrwch wneud archeb dros dro
 • Er mwyn cadarnhau’r archeb, rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen archeb wedi ei chwblhau a darparu blaendal o 25% neu’r taliad llawn

Hyd nes bod taliad wedi ei dderbyn, mae gan Ynys Hywel hawl i gynnig y dyddiadau i gwsmeriaid eraill. Gall archeb gael ei derbyn gan berson 18oed a h^yn yn unig.

Taliadau

Gallwch dalu drwy’r dulliau canlynol;

Trosglwyddiad Banc

Cod didoli: 20-18-15
Rhif y Cyfrif: 00060607

Siec

Yn daladwy i ‘Associated Community Training Limited’

Cerdyn

Rydym yn derbyn cardiau dros y ffôn. Ffoniwch 01495 201 778.
Darparwch rif eich anfoneb pan yn talu drwy drosglwyddiad banc neu siec.
Os yn talu gyda siec, ni fydd yr archeb yn cael ei chadarnhau hyd nes bydd y siec wedi clirio.
Caiff y blaendal o 25%, na all ei ad-dalu, ei dynnu oddi ar y balans terfynol.
Rhaid talu’r cyfanswm 6 wythnos cyn eich ymweliad.

Os am ganslo, bydd y taliadau canlynol yn cael eu gweithredu:

 • Mwy na 60 diwrnod cyn dyddiad y digwyddiad – colli’r blaendal
 • 60 – 30 diwrnod 50% o’r cyfanswm
 • 29 diwrnod neu lai, neu ddim yn troi fynny – 100% o’r cyfanswm

Canslo

Rhaid canslo yn ysgrifenedig. Ar ôl derbyn eich cais i ganslo byddwn yn cydnabod eich cais yn brydlon a bydd angen talu’r taliadau sy’n gymwys.

Ynys Hywel yn Canslo

Mae Ynys Hywel yn cadw’r hawl i ganslo eich archeb o ganlyniad i dywydd gwael neu oherwydd ffactorau eraill sydd allan o’n rheolaeth.

Os oes rhaid canslo eich archeb, byddwn yn ymdrechu i drefnu gweithgaredd neu ddyddiad arall.

Diogelwch A Ffitrwydd Corfforol

Rhaid i gyfranogwyr 18oed a hŷn lenwi FFURFLEN GWYBODAETH BERSONOL. Rhaid i’r holl gyfranogwyr 18oed a iau ddarparu FFURFLEN CANIATÂD wedi ei chwblhau gan riant neu warcheidwad. Rhaid dod â’r ffurflenni, wedi eu cwblhau, gyda chi ar y diwrnod cyntaf. Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau Ynys Hywel yn gorfforol iawn. Dylech sicrhau bod gan y cyfranogwyr lefel ffitrwydd digonol ar gyfer y gweithgareddau a gynhelir. Rhowch wybod i ni am unrhyw gyflyrau meddygol fydd yn effeithio cyfranogiad eich grŵp wrth archebu. Dylai cyfranogwyr ofyn am gyngor meddygol os oes angen. Nid ydym wedi ein yswirio ar gyfer cael cyfranogwyr beichiog ar y safle. Gall ymddygiad anaddas arwain at gyfranogwyr yn cael eu heithrio o sesiwn neu o weithgareddau pellach. Yn y sefyllfaoedd hyn, caiff ei drafod gyda arweinydd y grŵp neu rieni/warcheidwaid ac efallai bydd angen iddynt gymryd y cyfranogwr o’r ganolfan. Bydd penderfyniad y rheolwyr ar ddyletswydd yn derfynol ac ni ddarperir ad-daliad. Mae diogelwch yn hollbwysig ac mae’n rhaid i’r holl gyfranogwyr dderbyn bod penderfyniad yr hyfforddwr gweithgarwch yn derfynol a rhaid iddo gael ei dderbyn gan y cyfranogwyr bob amser. Ni fydd Ynys Hywel yn derbyn unrhyw atebolrwydd am broblemau sy’n deillio o fethiant i dderbyn a/neu ymateb i awdurdod a chyfarwyddiadau’r hyfforddwyr.

Yswiriant

Mae gan ganolfan weithgareddau Ynys Hywel yswiriant atebolrwydd cyflogwyr ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac mae dim ond yn derbyn cyfrifoldeb am golled, difrod neu anaf sy’n deillio o esgeulustod Ynys Hywel.

Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu yswiriant priodol yn erbyn canslo, cwtogi, damweiniau personol, atebolrwydd personol, colled, difrod a lladrad.

Parcio Ar Y Safle

Mae llefydd parcio ar y safle yn gyfyngedig a lle y bo modd, rydym yn gofyn i ymwelwyr drefnu i rannu lifft. Cyfrifoldeb y perchnogion yw cerbydau a chynnwys a adewir.

Ysmygu

Er cysur, iechyd a diogelwch eraill, ni chaniateir ysmygu yn ystod gweithgareddau. Cewch ysmygu yn y mannau ysgmygu dynodedig yn unig.

Anifeiliaid

Ni chaniateir anifeiliaid o fewn y ganolfan nac ar y safle oni bai fod hynny wedi ei gytuno gyda’r rheolwr ar ddyletswydd wrth archebu.

Cyfryngaua

Gall ffotograffau, fideos, neu ddeunyddiau eraill sydd wedi’u recordio gan Ynys Hywel gael eu defnyddio at ddibenion marchnata neu hysbysebu heb gynnig unrhyw daliad na iawndal a heb i unrhyw gais gael ei wneud. Gadewch wybod pan fyddwch yn archebu os nad ydych yn derbyn y telerau hyn.

Difrod Neu Golled

Rhowch wybod i staff Ynys Hywel am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo Ynys Hywel cyn neu yn ystod eich ymweliad. O ganlyniad i ddifrod a achosir i eiddo neu gyfarpar gan gyfranogwyr, ag eithrio traul teg, bydd y grŵp yn gyfrifol am y costau amnewid llawn.

Camddefynyddio Alcohol a Sylweddau

Ni fydd unrhywun, o dan unrhyw amgylchiadau, yn cael cymryd rhan mewn gweithgaredd os o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau heb bresgripsiwn. Gellir trafod yfed alcohol yn gyfreithiol, os nad yw’n effeithio ar eich cyfranogiad i weithgareddau, gyda’r rheolwr ar ddyletswydd.

Cwynion A Phroblemau

Os bydd problem yn codi yng nghanolfan weithgareddau Ynys Hywel neu oddi ar y safle gyda Ynys Hywel, rhowch wybod i’r rheolwr ar ddyletswydd neu hyfforddwr Ynys Hywel cyn gynted â phosibl. Dylid anfon cwynion yn ysgrifenedig at y rheolwr oedd ar ddyletswydd yng nghanolfan weithgareddau Ynys Hywel yn ystod eich ymweliad, a byddwn yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith. Bydd yr ymateb yn cynnwys manylion ynghylch unrhyw gamau y bwriadwn eu cymryd.

Cyfyngiadau Oedran

Rhaid i’r holl gyfranogwyr fod dros 8oed ar gyfer ein holl weithgareddau. Gallwn ddarparu rhaglenni ysgolion ar gyfer plant o dan 8, ond byddai angen trafod hyn yn ystod camau cychwynnol yr archeb. Gall methu cydymffurfio â’r telerau a’r amodau uchod arwain at y cyfranogwyr yn gorfod gadael y safle heb ad-daliad.

Lawrlwytho Ffurflenni

Ysgolion Cynradd

Dysgu ynghylch sut mae bywyd yn gweithio y tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth yw’r hyn y dylai addysg awyr agored fod. Profi’r holl uchafbwyntiau ac isafbwyntiau; dysgu i ddelio â heriau a goresgyn rhwystrau, ond mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Yn Ynys Hywel, credwn fod plant angen cymwysiadau ymarferol i osod gwaith ysgol yn ei gyd-destun, rydym am gadw’r byd yn gyffrous a sicrhau fod plant yn ysu am wybodaeth.

Mae ein diwrnod unigryw a phersonol ac ymweliadau preswyl yn sicr o ysbrydoli a chymell plant, gan feithrin cariad tuag at antur. Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog ac ysbrydoledig a threulio un neu sawl diwrnod (a nosweithiau) yn ein canolfan. Gellir teilwra’r holl raglenni at eich anghenion.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich ysgol gynradd?

 • Canolfan addas i blant
 • Rhaglenni wedi eu teilwra i ddiwallu eich anghenion a’r cwricwlwm
 • Staff profiadol iawn
 • Pob pryd yn cael ei baratoi gyda chynnyrch ffres lleol, yn hybu bwyta’n iach
 • Gostyngiadau i ysgolion cynradd
 • Cyfarpar diogelu personol helaeth o ansawdd uchel (PPE)
 • Canolfan wedi ei chymeradwyo gan y cyngor lleol a’r AALA
 • Amrywiaeth o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos

Ysgolion Uwchradd A Grwpiau Ieuenctid

Mae ein cyfuniad unigryw o antur awyr agored a datblygu tîm yn golygu fod Ynys Hywel yn berffaith ar gyfer ysgolion uwchradd a grwpiau ieuenctid sydd am drefnu taith awyr agored breswyl neu am y dydd. Gallwn ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o grwpiau ieuenctid. Gellir teilwra’r diwrnod tuag at adeiladu tîm, dysgu sgiliau newydd neu yn syml, sesiwn flasu hwylog ac heriol. Mae gan ein tîm gyfoeth o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a byddant bob amser yn mwynhau sicrhau y bydd eich arhosiad yn llwyddiant mawr ac yn un cofiadwy.

Mae ein canolfan yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle gyda’r bwriad o ymgysylltu ag unigolion i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ac annog datblygiad. O anturiaethau cynhyrfus ym Mannau Brycheiniog i dasgau gwaith heriol a thîm yma ym mharc gwledig Cwm Sirhywi hardd. Rydym am i bob ymwelydd gael y mwyaf allan o’u hamser yn Ynys Hywel. Boed yn ymwled am un diwrnod, cwrs preswyl neu nifer o weithiau drwy eu rhaglen, ein nod yw i ddarparu strwythur a phwrpas ar gyfer pob ymweliad.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich ysgol uwchradd neu grŵp ieuenctid?

 • Amrywiaeth wych o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar gyfer pobl ifanc, ar gael o 9yb-9yh
 • Staff sy’n brofiadol gydag amrywiaeth o anghenion (arbennig, ymddygiadol, emosiynol)
 • Defnydd unigryw o’r ganolfan wrth archebu cwrs preswyl
 • Staff â dealltwriaeth da o anghenion sectorau pobl ifanc a dysgu sy’n seiliedig ar waith
 • Amserau cychwyn hyblyg ar gyfer anghenion eich grŵp
 • Hanner diwrnod a diwrnodau llawn ar gael
 • Cyfle pwerus ar gyfer datblygu tîm
 • Hyfforddwyr cymwysedig iawn
 • Pob pryd wedi ei greu gyda chynnyrch ffres lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos
 • Cyfleusterau ac amgylchedd diogel

Datblygu TÎm Corfforaethol

Mae Ynys Hywel yn ceisio sicrhau bod datblygu tîm yn hygyrch i bawb. Mae tasgau amrywiol yn gwneud y gorau o sgiliau pawb ac yn golygu nad yw eich tîm yn gwneud rhywbeth y maent wedi’i wneud droeon o’r blaen. Cynllunir ein dyddiau datblygu tîm i ategu’r cryfderau a’r gwendidau yn eich tîm mewn ffordd fydd yn herio pawb, yn ogystal â’ch gwobrwyo gydag amgylchedd hardd a bwyd cartref blasus.

Hyblygrwydd yw un o’n cryfderau ac ymfalchïwn yn ein gallu i deilwra gweithgareddau grŵp a thîm corfforaethol sy’n darparu yn union beth sydd ei angen arnoch. Dewiswch o blith amrywiaeth o weithgareddau datblygu tîm hwyliog ac effeithiol sy’n para ychydig oriau neu ychydig ddyddiau neu hyd yn oed hirach.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich cwmni?

 • Cyfleusterau 5* ar gyfer eich staff
 • Wedi’u teilwra i fodloni amcanion eich tîm
 • Lleoliad cyfleus o’r M4
 • Gweithgareddau i gyd-fynd â dymuniadau a galluoedd y tîm cyfan
 • Cyfranogiad tîm
 • Pob pryd wedi ei baratoi gyda cynnyrch ffres a lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Amryw o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod neu i drefnu eich ymweliad, cysylltwch â ni ar 01495 201778. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Enghreifftiau O Ymweliadau

Cliciwch isod am enghreifftiau o ymweliadau ar gyfer rhaglen breswyl 2, 3 neu 4 diwrnod.

Dod o Hyd i Ni

Rydym wedi ein lleoli ym mharc gwledig Cwm Sirhywi, y cefndir perffaith ar gyfer antur awyr agored fythgofiadwy. Mae’n hawdd dod o hyd i ni trwy ddilyn arwyddion Cwmfelinfach – dewch i ffeindio ni!

Canolfan Weithgaredd Ynys Hywel ACT
Cwmfelinfach
Casnewydd
Caerffili
NP11 7JD

Ff: 01495 201 778
E: info@ynyshywel.co.uk

Headquarters

Cyfleusterau

Yn Ynys Hywel, credwn fod gorffwys yn hanfodol ar ôl diwrnod corfforol a heriol, felly dyna pam mae gennym enciliadau ymlaciol iawn, er mwyn i chi fedru dadflino. Gall hyd at 45 o westeion gysgu yn ein ystafelloedd gwely ar thema hardd coedwigoedd, gyda llawer o gyfuniadau gan gynnwys; ensuites, rhannu ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd sengl, ystafelloedd dwbl ac ystafelloedd tebyg i hundai.

Mae’r holl ystafelloedd wedi eu dodrefnu’n llawn ac i safon uchel ac yn cynnwys dillad gwly a mannau storio.

Gwybodaeth Gyswllt

Canolfan Weithgareddau Ynys Hywel
Cwmfelinfach
Casnewydd
Caerffili
NP11 7JD

T: 01495 201778
E: info@ynyshywel.co.uk

Gwybodaeth Gwswllt

PO_050916_YNYS HYWEL_154

Headquarters

Offsite Activities

Cerdded Ceunentydd

Symud yn gelfyddyd drwy geunentydd wedi eu cerfio gan afonydd yw cerdded ceunentydd; dringo, cerdded trwy ddŵr, nofio a neidio. Wedi ei leoli yn ardal enwog Craig-y-Ddinas Bannau Brycheiniog, rydym yn archwilio’r afon Mellte a Sychryd. Amrywiaeth o heriau o’r... read more

Ogofa

Gall y sesiwn hon fod yn addysgol neu’n heriol yn ôl y galw. Dewch i archwilio byd sy’n anweledig i’r rhan fwyaf. Mae gan ogofâu enw am fod yn dyllau lleidiog, gwlyb, tywyll sy’n golygu gwasgu drwy fannau tynn. Er bod hyn yn wir nid yw’n gwneud cyfiawnder... read more

Dringo

Mae dringo yn gamp wych i ymddiddori ynddi. Dewch i archwilio’r lleoliadau anhygoel sydd gan dde Cymru i’w gynnig a dysgwch sgìl wnaiff eich galluogi i weld y byd mewn ffordd... read more

Onsite Activities

NIGHTLINE

Mae cyfranogwyr nightline yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio gwaith tîm a chyfathrebu i gwblhau tasgau; dod o hyd i’w ffordd o amgylch cyfres o rwystrau. Mae nightline yn weithgaredd tymor byr perffaith gyda chanlyniadau tymor hir ar gyfer timau sy’n dymuno gwella... read more

Abseilio

Mae ein wal abseilio 12 metr yn edrych lawr dros afon Sirhywi yn y parc gwledig. Mae’r abseil wedi ei adeiladu’n bwrpasol o olion y diwydiant glo. Mae abseilio yn ffordd berffaith i wthio ffiniau mewn amgylchedd diogel a... read more

Crefft Gwersyll

Rydym yn ei wneud mewn steil. Ynys Hywel sydd ag ysgubor wersylla cyntaf Cymru. Bu i ni ei hadnewyddu a gosod ein ffwrn pizza ein hunain. Gallwn wneud popeth o goginio y tu allan o amgylch y tân i fentro i’r coed gan ddefnyddio sgiliau goroesi... read more

Saethyddiaeth

Mae saethyddiaeth yn weithgaredd ymgysylltiol, yn sgìl wych i’w dysgu ac yn gamp wych i fod yn rhan ohoni. Mae ein staff i gyd yn hyfforddwyr cymwysedig saethyddiaeth Prydain Fawr. Mae ein ymrwymiad i ddatblygiad personol yn golygu ein bod yn darparu hyfforddiant i... read more

Cwrs Rhwystrau

Dewch â grŵp a chasglu pwyntiau gan fetio ar eich gallu. A wnewch chi chwarae’n saff neu gymryd risg a betio’r cyfan mai chi fydd y gorau. Unwaith i chi gwblhau cwrs fel tîm gallwch ymgymryd â threial amser unigol. Mae’r sesiwn hon yn gwahaniaethu’n dda,... read more

Hirdeithiau Cyfeiriadu

Rydym yn darparu amrywiaeth enfawr o weithgareddau a heriau hirdeithiau yn y parc gwledig i ddiwallu eich anghenion a’ch gallu. Rhowch gynnig ar ein cwrs cyfeiriadu, Geocache, teithiau natur a phicnic neu fynd i ben mynydd... read more

Datrys Problemau

Mae Ynys Hywel yn defnyddio’r amgylchedd i herio cyfranogwyr mewn tasgau datrys problemau sy’n datblygu sgiliau a hyder er mwyn llwyddo mewn bywyd a gwaith. Mae ein ffocws ar ddatblygu ac adolygu yn golygu bod gan gyfranogwyr ddealltwriaeth wych o’r hyn maent yn... read more

Ynglŷn

Pam Ni? Gweithgareddau Sy’n Gwneud Gwahaniaeth.

Mae Canolfan Weithgareddau Ynys Hywel yn cynnig ymagwedd newydd tuag at yr awyr agored. Rydym yn gwneud yr awyr agored yn fwy hygyrch ac o fudd i fusnesau a sefydliadau addysg ac ieuenctid trwy gyfleoedd preswyl, yn ogystal â gweithgareddau dydd llawn a hanner dydd.

Wedi’n lleoli 10 munud o’r M4, rydym yn cyfuno cyfleustra lleoliad gyda llonyddwch parc gwledig Sirhywi.

Mae ein canolfan yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer dysgu sut i fyw bywyd da ac yn adeiladu ar y sgiliau a’r hyder sy’n hanfodol ym mhob agwedd ar fywyd modern. Eisiau gwybod mwy? Beth am roi caniad i ni er mwyn trafod sut y gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i chi.

Nodweddion A Gwasanaethau Allweddol

 • Lleoliad hardd a thawel
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Golygfeydd rhagorol
 • Amrywiaeth o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Rhaglenni wedi eu teilwra
 • Cyfleusterau ar gyfer cynadleddau, gweithdai a phriodasau
 • Cegin gyda sgôr hylendid bwyd 5*
 • Pob pryd bwyd wedi eu paratoi gyda chynnyrch ffres a lleol, hyrwyddo bwyta’n iach
 • Ymwneud ag anifeiliaid (moch, ieir a geifr)
 • Ardal goginio crefft gwersyll
 • Ysgubor wersylla
 • Bwthyn gwbl weithredol gyda chyfleusterau preswyl
 • Ardal fwyta ac “ystafell gefn” glyd
 • Cysgu hyd at 45 o westeion gyda dewis o amryw gyfuniadau ystafell
 • Canolfan wedi ei chymeradwyo gan y cyngor lleol a’r AALA
 • Lleoliad cyfleus o’r M4

Ein Tîm

Mae ein tîm yn cynnwys ystod amrywiol o arbenigwyr yn eu meysydd; o antur pur i weithio ar y tir a gofalu am yr amgylchedd. Er ein cyfleusterau anhygoel a gweithgareddau sy’n flaenllaw yn y diwydiant, ein tîm sydd wir yn gwneud Ynys Hywel mor arbennig. Dilynwch y ddolen i ddysgu rhai ffeithiau ac yna dewch i’n adnabod ni’n iawn drwy ymweld â’r ganolfan.

Cwrdd â’r tîm

Video

AM YNYS HYWEL

Yma yn Ynys Hywel mae popeth yn gysylltiedig â’r awyr agored! Ymfalchïwn mewn darparu dull newydd o addysg awyr agored. Darparwn gyfleoedd preswyl a gweithgareddau ar gyfer ysgolion, busnesau a grwpiau addysg a ieuenctid. Rydym yn swatio ym mharc hardd gwledig Sirhywi – y lleoliad perffaith ar gyfer antur fythgofiadwy yn yr awyr agored.

Ein gweledigaeth yw i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol a phrofiadau gwerthfawr yn yr awyr agored.

Approved by ‘Adventure Activities Licensing Authority

aala-logo-white

Llety Cyfforddus

icon-accomodation

Llety Cyfforddus

Gweithgareddau Tymhorol Cyffrous

icon-activities

Gweithgareddau Tymhorol Cyffrous

Pecynnau Antur Pwrpasol

icon-adventure

Pecynnau Antur Pwrpasol

Bwyd Heb Ei Ail

icon-food

Bwyd Heb Ei Ail

Hyfforddwyr Wedi'u Hyfforddi'n Llawn

icon-rosette

Hyfforddwyr Wedi’u Hyfforddi’n Llawn

JO MICKLEWRIGHT – GWEITHIWR ALLGYMORTH A DATBLYGU UWCH, YMDDIRIEDOLAETH Y TYWYSOG

“Mwynheuodd y bobl ifanc bob agwedd ar y diwrnod, yn enwedig yr anifeiliaid a’r saethyddiaeth. Mae gan Ynys Hywel awyrgylch gwych ac amrywiaeth eang o weithgareddau. Rwyf wrth fy modd gyda’r ystafell glyd a’r llosgwyr pren ac mae’r llety’n wych ar gyfer pobl ifanc. Mae’r staff yn gyfeillgar a chymwynasgar iawn hefyd. Byddaf bendant yn dod yn ôl!”

ANDREW GRIFFITHS – UWCH FENTOR LIFT

“Roedd y diwrnod yn brofiad gwych i bawb. Roeddwn yn falch iawn o weld y grŵp yn gweithio fel tîm, yn annog ei gilydd ac yn codi calonnau ei gilydd bob cam drwy’r cwrs. Helpodd y grŵp hwn i gynyddu eu hyder, hunan-barch a gweithio gyda’i gilydd”

THOMAS JOHANSSON, 17 O GAERDYDD

“Mae Ynys Hywel yn brofiad gwych a phleserus iawn. Mae’n eich dysgu am waith tîm ac mae wedi rhoi hwb i fy hyder. Bydd hynny’n ddefnyddiol pan yn cyfweld ar gyfer swyddi.”

RT @IOLOutdoorProfs #NEWonIOLJobSite Temporary Centre Manager - ACT Outdoors Ltd (Caerphilly) - £20,000 a year+ #outdoorlearning #outdoorjobs

About 3 months ago from Ynys Hywel's Twitter

Primary Schools

Outdoor education should be about learning how life works outside a classroom environment. Experiencing all the highs and lows; learning to deal with adversity and challenges, overcoming obstacles but in a safe and supportive environment. At Ynys Hywel we believe that a child needs practical applications to put school work into context, we want to keep the world exciting and get kids hungry for knowledge.

Our unique and personalised day and residential trips are guaranteed to inspire and motivate children, instilling a lifelong love of adventure. You can choose from a wide range of fun and inspiring activities and spend one or several days (and nights) at our centre.  All programmes can be tailor-made to your needs.

Why choose Ynys Hywel for your Primary School?

 • Child friendly centre
 • Tailor made programmes to meet your needs and curriculum
 • Highly experienced staff
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Primary school discounts
 • High quality extensive personal protective equipment (PPE)
 • AALA and local council approved centre
 • A range of onsite and offsite activities available from 9am-9pm
 • Ynys Hywel staff management onsite all night

Secondary Schools & Youth Groups

Our unique combination of outdoor adventure and team-building makes Ynys Hywel perfect for secondary schools and youth groups looking to organise an outdoor residential or day trip. We can cater for a wide variety of youth groups. The day can be tailored towards team building, learning new skills or simply run as a fun and challenging taster session. Our team has a wealth of experience working with young people and will always enjoy making your stay a great success and a memorable one.

Our activity centre offers a wide range of onsite and offsite activities that look to engage individuals to develop a range of skills and encourage development.   From action packed adventures in the Brecon beacons to challenging skill and team work tasks right here in the beautiful Sirhowy valley country park. We want every visitor to get the most out of their time at Ynys Hywel. Whether they come for a single day, a residential or multiple times through their programme we aim to give structure and purpose to every visit.

Why choose Ynys Hywel for your Secondary School or Youth Group?

 • Fantastic range of fun and exciting activities for young people to choose from, available from 9am-9pm 
 • Staff experienced with a range of needs (Special, behavioural, emotional)
 • Exclusive use of the centre when booking a residential
 • Staff have a good understanding of the needs of youth and WBL sector
 • Flexible start times to suit your group 
 • Half & full days available 
 • Powerful team building opportunity
 • Highly qualified instructors
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Ynys Hywel staff management onsite all night
 • Safe facilities and environment

Corporate Team building

Ynys Hywel aims to make team building accessible to everyone. Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. Our team building days are designed to complement the strengths and weaknesses in your team in a way that challenges everyone as well as rewarding you with a beautiful environment and some delicious home grown food.

Flexibility is one of our strengths and we pride ourselves on our ability to tailor-make corporate group and team activities that provide you with exactly what you need. Choose from a variety of fun, effective team building activity events from a few hours to a few days or longer.

Why choose Ynys Hywel for your company?

 • 5* facilities for your staff
 • Tailor made to meet your team objectives
 • Easy access from the M4
 • Activities to suit the desires and abilities of the whole team
 • Team Involvement
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • A range of onsite and offsite activities available from 9am-9pm
 • Ynys Hywel staff management onsite all night

For further information on any of the above or to book your visit, contact us on 01495 201778. We’d love to hear from you!

Sample Itineraries

Click below for sample itineraries for a 2, 3 or 4 day residential stays.

We’ll be in touch soon!

Why Us?

Ynys Hywel prides it’s self on providing a fresh approach to outdoor education. We deliver industry leading residential stays and activities for businesses, education and youth establishments as well as various courses and events throughout the year that you can book as an individual. Located 10 minutes from the M4, we combine the convenience of easy access with the tranquility of the Sirhowy country park.

Our centre offers the perfect setting for learning how to live the good life. Set within the beautiful Sirhowy Valley Country Park between Ystrad Mynach and Caerphilly, South Wales, it boasts amazing woodland, Welsh agriculture as well as a rich mining heritage. From the top of Myndd Machen (Machen Mountain) you can enjoy a panoramic view that takes in everything from the Brecon Beacons to the Bristol Channel.

Our Team

Our team is made up of a diverse range of experts in our fields; from all out adventure to working the land and looking after the environment. Despite our amazing facilities and industry leading activities, it is our team that really make Ynys Hywel so special. Follow the link to learn some facts and then come and really get to know us by visiting the centre.

Meet The Team

Primary Schools

Outdoor education should be about learning how life works outside a classroom environment. Experiencing all the highs and lows; learning to deal with adversity and challenges, overcoming obstacles but in a safe and supportive environment. At Ynys Hywel we believe that a child needs practical applications to put school work into context, we want to keep the world exciting and get kids hungry for knowledge.

Our unique and personalised day and residential trips are guaranteed to inspire and motivate children, instilling a lifelong love of adventure. You can choose from a wide range of fun and inspiring activities and spend one or several days (and nights) at our centre.  All programmes can be tailor-made to your needs.

Why choose Ynys Hywel for your Primary School?

 • Child friendly centre
 • Tailor made programmes to meet your needs and curriculum
 • Highly experienced staff
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Primary school discounts
 • High quality extensive personal protective equipment (PPE)
 • AALA and local council approved centre
 • A range of onsite and offsite activities available from 9am-9pm
 • Ynys Hywel staff management onsite all night
Secondary Schools & Youth Groups

Our unique combination of outdoor adventure and team-building makes Ynys Hywel perfect for secondary schools and youth groups looking to organise an outdoor residential or day trip. We can cater for a wide variety of youth groups. The day can be tailored towards team building, learning new skills or simply run as a fun and challenging taster session. Our team has a wealth of experience working with young people and will always enjoy making your stay a great success and a memorable one.

Our activity centre offers a wide range of onsite and offsite activities that look to engage individuals to develop a range of skills and encourage development.   From action packed adventures in the Brecon beacons to challenging skill and team work tasks right here in the beautiful Sirhowy valley country park. We want every visitor to get the most out of their time at Ynys Hywel. Whether they come for a single day, a residential or multiple times through their programme we aim to give structure and purpose to every visit.

Why choose Ynys Hywel for your Secondary School or Youth Group?

 • Fantastic range of fun and exciting activities for young people to choose from, available from 9am-9pm 
 • Staff experienced with a range of needs (Special, behavioural, emotional)
 • Exclusive use of the centre when booking a residential
 • Staff have a good understanding of the needs of youth and WBL sector
 • Flexible start times to suit your group 
 • Half & full days available 
 • Powerful team building opportunity
 • Highly qualified instructors
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Ynys Hywel staff management onsite all night
 • Safe facilities and environment

Corporate

 

Ynys Hywel aims to make team building accessible to everyone. Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. Our team building days are designed to complement the strengths and weaknesses in your team in a way that challenges everyone as well as rewarding you with a beautiful environment and some delicious home grown food.

Flexibility is one of our strengths and we pride ourselves on our ability to tailor-make corporate group and team activities that provide you with exactly what you need. Choose from a variety of fun, effective team building activity events from a few hours to a few days or longer.

Why choose Ynys Hywel for your company?

 • 5* facilities for your staff
 • Tailor made to meet your team objectives
 • Easy access from the M4
 • Activities to suit the desires and abilities of the whole team
 • Team Involvement
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • A range of onsite and offsite activities available from 9am-9pm
 • Ynys Hywel staff management onsite all night

For further information on any of the above or to book your visit, contact us on 01495 201778. We’d love to hear from you!

Families

 

Whether you visit Ynys Hywel with your family for a couple of hours or a couple of days, you will leave with memories of a life-time.

At Ynys Hywel we specialise in providing fun in a safe, outdoor environment. With us you can experience some of the best locations Wales has to offer as we are lucky to be located within the Sirhowy country park and have many activities to choose from onsite. We can cater for all types of family adventures: from climbing sea cliffs to exploring hidden forests. Do something different and create an amazing experience. All our staff are highly trained in what they deliver and full time outdoor enthusiasts.

After your adventure you can kick back in front of the log fire with a hot drink while your meal is being prepared.

Parties

 

Why not think about using Ynys Hywel activity centre for your next party? We can provide you with exclusive use of our centre including our ski-chalet-style dining room and residential area. There’s nothing better than celebrating an occasion with an amazing activity. You and your friends can tackle the obstacle course, hit gold in archery, and even melt some marshmallows on the campfire to enhance your experience here. We specialise in customer service and will always go above and beyond to make your day special.

Being nestled with in the woods we bring a unique approach and location towards a party. You will have an option of staying with us for a couple of hours or even stay overnight with your guests. Both options gives you full access to all our facilities to socialise and relax.

Our head chef has a vast amount of experience and enjoys catering to everyone’s food requirements. We only use local grown produce and ensure quality in all meals.

Sample Itineraries

Click below for sample itineraries for a 2, 3 or 4 day residential stays.

Offsite Activities

Situated within the beautiful Sirhowy Valley Country park, Ynys Hywel offers a range of offsite activities for all ages and abilities. Our extensive range of outdoor adventurous and Team-building activities are designed to introduce you to new activities, uncover new strengths, improve confidence and ensure you have fun. We run great quality sessions with the highest standards of safety. These sessions usually get used as part of a residential or day trip.  

Cerdded Ceunentydd

Symud yn gelfyddyd drwy geunentydd wedi eu cerfio gan afonydd yw cerdded ceunentydd; dringo, cerdded trwy ddŵr, nofio a neidio. Wedi ei leoli yn ardal enwog Craig-y-Ddinas Bannau Brycheiniog, rydym yn archwilio’r afon Mellte a Sychryd. Amrywiaeth o heriau o’r... read more

Ogofa

Gall y sesiwn hon fod yn addysgol neu’n heriol yn ôl y galw. Dewch i archwilio byd sy’n anweledig i’r rhan fwyaf. Mae gan ogofâu enw am fod yn dyllau lleidiog, gwlyb, tywyll sy’n golygu gwasgu drwy fannau tynn. Er bod hyn yn wir nid yw’n gwneud cyfiawnder... read more

Dringo

Mae dringo yn gamp wych i ymddiddori ynddi. Dewch i archwilio’r lleoliadau anhygoel sydd gan dde Cymru i’w gynnig a dysgwch sgìl wnaiff eich galluogi i weld y byd mewn ffordd... read more

Onsite Activities

Ynys Hywel run great quality onsite activities with the highest standards of safety. Our extensive range of activities suits all ages and abilities. These sessions usually get used as part of a residential or day trip.  

NIGHTLINE

Mae cyfranogwyr nightline yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio gwaith tîm a chyfathrebu i gwblhau tasgau; dod o hyd i’w ffordd o amgylch cyfres o rwystrau. Mae nightline yn weithgaredd tymor byr perffaith gyda chanlyniadau tymor hir ar gyfer timau sy’n dymuno gwella... read more

Abseilio

Mae ein wal abseilio 12 metr yn edrych lawr dros afon Sirhywi yn y parc gwledig. Mae’r abseil wedi ei adeiladu’n bwrpasol o olion y diwydiant glo. Mae abseilio yn ffordd berffaith i wthio ffiniau mewn amgylchedd diogel a... read more

Crefft Gwersyll

Rydym yn ei wneud mewn steil. Ynys Hywel sydd ag ysgubor wersylla cyntaf Cymru. Bu i ni ei hadnewyddu a gosod ein ffwrn pizza ein hunain. Gallwn wneud popeth o goginio y tu allan o amgylch y tân i fentro i’r coed gan ddefnyddio sgiliau goroesi... read more

Saethyddiaeth

Mae saethyddiaeth yn weithgaredd ymgysylltiol, yn sgìl wych i’w dysgu ac yn gamp wych i fod yn rhan ohoni. Mae ein staff i gyd yn hyfforddwyr cymwysedig saethyddiaeth Prydain Fawr. Mae ein ymrwymiad i ddatblygiad personol yn golygu ein bod yn darparu hyfforddiant i... read more

Cwrs Rhwystrau

Dewch â grŵp a chasglu pwyntiau gan fetio ar eich gallu. A wnewch chi chwarae’n saff neu gymryd risg a betio’r cyfan mai chi fydd y gorau. Unwaith i chi gwblhau cwrs fel tîm gallwch ymgymryd â threial amser unigol. Mae’r sesiwn hon yn gwahaniaethu’n dda,... read more

Hirdeithiau Cyfeiriadu

Rydym yn darparu amrywiaeth enfawr o weithgareddau a heriau hirdeithiau yn y parc gwledig i ddiwallu eich anghenion a’ch gallu. Rhowch gynnig ar ein cwrs cyfeiriadu, Geocache, teithiau natur a phicnic neu fynd i ben mynydd... read more

Datrys Problemau

Mae Ynys Hywel yn defnyddio’r amgylchedd i herio cyfranogwyr mewn tasgau datrys problemau sy’n datblygu sgiliau a hyder er mwyn llwyddo mewn bywyd a gwaith. Mae ein ffocws ar ddatblygu ac adolygu yn golygu bod gan gyfranogwyr ddealltwriaeth wych o’r hyn maent yn... read more

Price List

Schools

OptionIncludesTimePrice P/P (based on 12+ persons)
Half Day1 onsite activity
Tea and Coffee
10am - 12:30pm
or
1:30pm - 4pm
£17.50
Half Day w/lunch1 onsite activity
Lunch
Tea and Coffee
10am - 1:30pm
or
12:30pm - 4pm
£22.50
Full Day Onsite2 onsite activity
Lunch
Tea and Coffee
10am - 3:30pm£35
Full Day Offsite1 offsite activity
Lunch
Tea and Coffee
10am - 3:30pm£45
Residential3 activities
3 meals
Use of communal areas
Management on site at all times
Tea and coffee
Based on a 24 hour period
Extended stay inc. additional meals
and activities available at a small cost
£60
Residential
inc. Offsite Activity
1 offsite activity
1 onsite activity
3 meals
Use of communal areas
Management on site at all times
Tea and coffee
Based on a 24 hour period
Extended stay inc. additional meals
and activities available at a small cost
£65
Primary School
Adventure Day
A fun-filled taster day
at Ynys Hywel
Tea and Coffee
9:30am - 3pm£25
Lunch available at a
cost of £5pp

Youth Groups

OptionIncludesTimePrice P/P (based on 12+ persons)
John Muir Award4 Full Days at Ynys Hywel
An environmental award encouraging
children to connect with, enjoy and
care for wild places
Tea and Coffee
9:30am - 3pm£100 (certificates included)
Lunch available at a cost
of £5pp per day.
Young Navigators Stars Award
(Bronze, Silver and Gold)
NNAs accredited navigation awards
Developing navigation, map and compass
skills to earn awards
Tea and coffee
9:30 - 3pm£30 (certificate and badge included)

Corporate

OptionIncludesTimePrice P/P (Based on 12+ Persons)
Corporate TeambuildingYour choice of one of our amazing
team building days
Buffet Lunch
Tea and coffee
10am - 3.30pm £37.50
Full Day Onsite2 onsite activities
Lunch
Tea and coffee
10am - 3.30pm£35
Full Day Offsite1 offsite activity
Lunch
10am - 3.30pm£45

Conference Facilities

OptionIncludesTimeGroup Price(2-12 Participants)Price Per Person
Conference facilitiesIf your planning an event or meeting and want something a bit different, why not take advantage of our conference facilities.

We can offer the following:
The Church Room:Board style - maximum of 20 people
Theatre – maximum of 40 people
Full day 9am - 5pm

Half day 9am - 1pm
£175

£125
The Cinema Room:Board style - maximum of 10 people
Theatre style - maximum of 20 people
Full day 9am - 5pm

Half day 9am - 1pm
£175

£125
LunchBuffet or 2 hot meal choicesany time7.50 per head

If you are viewing this website on a mobile device, please click the button below to view our price list in pdf format…

Licensing and Insurance

Following the ‘Activity Centres (Young Persons Safety) Act 1995’ all activity centres that deliver adventurous activities to under 18’s must obtain a licence from AALA; ‘Adventurous Activities Licensing Authority’ an independent licensing authority designated by parliament.

Find out more by visiting the AALA page.

A license requires a centre to have appropriate risk management, equipment, and training.

We have obtained our license as validated here.

Another important prerequisite is our insurance. We have full public liability insurance.

Download a copy of our insurance.

Meet The Team
Rich

Rich

Centre Manager

Favourite activity: Rock Climbing

Favourite type of food: Italian

Favourite hobby: Obstacle Running

Random fact: Once hit a duck with a skimming stone

Favourite charity: Help for Heroes

Kayleigh

Kayleigh

Deputy Manager

Favourite activity: Gorge Walking

Favourite type of food: Mixed Grill

Favourite hobby: Football

Random fact: Plays in the Welsh Premier League 

Favourite charity: Alzheimer’s Society 

Alex

Sales & Marketing Officer

Favourite activity: Archery

Favourite type of food: Italian

Favourite hobby: Horse riding & reading 

Random fact: Used to be a Hairdresser & Beautician

Favourite charity: MIND

Carrie

Carrie

Chef

Favourite activity: Cooking (Obviously)

Favourite type of food: Vegetarian Chilli 

Favourite hobby: Hiking

Random fact: I can’t whistle

Favourite charity: Cancer Research

Emily

Apprentice

Favourite activity: Archery

Favourite type of food: Chicken Nuggets

Favourite hobby: Netball

Random fact: Plays netball for South East Wales

Favourite charity: Cancer Research

Alison

Alison

Housekeeping

Favourite activity: Walking

Favourite type of food: Steak, chips and peppercorn sauce

Favourite hobby: Pottering around in the garden

Random fact: I once plastered a whole bedroom on my own

Favourite charity: NDCS

Josh

Apprentice

Favourite activity: Gorge Walking

Favourite type of food: Everything!

Favourite hobby: Rugby

Random fact: Loves to Ski

Favourite charity: Macmillan 

Important Information

Get all the information you need to make your trip successful…see below for important information regarding bookings, cancellation fees, pricing and other general information. Please read the information carefully.

All forms required to complete the booking procedure, can be found in our downloads section.

Booking

To make a booking follow the steps below;

 • Contact Ynys Hywel Activity centre either by phone, email or using the contact form on the website
 • If your required dates are available you can make a provisional booking
 • To make a confirmed booking you must return the completed booking form and make at least a 25% deposit or full payment.

Until a payment or deposit has been made, Ynys Hywel maintains the right to offer dates to other clients. Bookings can only be accepted by persons aged 18 and over.

Payments

Payment can be made by the following means;

Bank Transfer

Sort Code : 20-18-15
Account Number : 33235432

Cheque

Made payable to ‘ACT Outdoors Limited’

Please note if paying by cheque your booking is not confirmed until the cheque has cleared through the banking system.

Card Payment

Unfortunately we can not currently take card payments.

 

Please quote your invoice number when paying by Bank Transfer or Cheque.

The non refundable deposit of 25% paid during the booking will be deducted from your final balance.

The full payment will be due 6 weeks prior to your visit.

In the event of a cancellation by the customer the following charges will apply:

 • More than 60 days before date of event – loss of deposit
 • 60 – 30 days 50% of total cost
 • 29 days or less or no show – 100% of total cost

Cancellations

Cancellations must be made in writing. Upon receipt of your cancellation request you will be promptly acknowledged and applicable payments will need to be paid.

Cancellation by Ynys Hywel

Ynys Hywel reserves the right to cancel your booking due to adverse weather forecast or prevailing weather conditions or due to other factors beyond our control.

If we have to cancel your booking we will endeavour to organise an alternative activity or date.

Safety and physical fitness

Participants 18 and over must fill out a PERSONAL INFORMATION FORM.

All participants under 18 must have a CONSENT FORM completed by a parent or guardian.

Completed forms must be bought along on the day of arrival.

The majority of Ynys Hywel activities are physically demanding. You should ensure that participants have an adequate level of fitness for the activities undertaken.

Please inform us inform us of any medical conditions that will affect your parties participation when booking. Participants should seek medical advice if necessary. We are not insured to have pregnant participants onsite.

Unsuitable behaviour may result in participants being excluded from a session or from further activities. In these situations it will be discussed with the group leader or parents/guardians and they maybe required to remove the participant from the centre. The duty managers decision will be final and no refund will be made.

Safety is paramount and all participants must accept that the decision of the activity instructor is final and must at all times be accepted by the participants. Ynys Hywel will accept no liability for problems arising from failure to accept and/or respond to the authority and instructions of the instructors.

Insurance

Ynys Hywel Activity Centre has public liability insurance and employers liability insurance and only accepts responsibility for loss, damage or injury resulting from negligence by Ynys Hywel.

It is your responsibility to arrange appropriate insurance against cancellation, curtailment, personal accident, personal liability, loss, damage and theft.

Onsite parking

Parking spaces onsite are limited and where possible we ask that lift shares are organised. Vehicles and contents are left at the owner’s risk.

Smoking

For the comfort, health and safety of other participants smoking is forbidden during activities. Smoking is only permitted in the designated smoking area.

Animals

No animals are allowed within the centre or onsite unless it has been agreed during the booking stages with the duty manager.

Media

Photographs, videos, or other recorded materials may be used by Ynys Hywel for marketing or advertising purposes without any payment or compensation being offered and without any request being made. Please notify us when booking if you do not accept these terms.

Damage or loss

Please notify Ynys Hywel staff of any damage or loss that has occurred to Ynys Hywel property before or during your visit. In the event of damage caused to the property or equipment by participants, except by fair wear and tear, the group will be charged the full replacement costs.

Alcohol and substance misuse

Under no circumstances will anyone under the influence of alcohol or non prescription drugs be permitted to participate in any activity. Legal consumption of alcohol that does not affect your participation on activities can be discussed with the duty manager.

Complaints and Problems

If a problem arises whilst at Ynys Hywel Activity Centre or offsite with Ynys Hywel please inform the Duty Manager or Ynys Hywel instructor as soon as possible.

Complaints should be sent in writing to Ynys Hywel Activity Centre duty manager on your visit and we will respond within 5 working days. The response will include details of any actions we intend to take.

Age restrictions

All participants must be over the age of 8 for all our activities. We can provide school programmes for under 8’s, but these would need to be discussed in the initial stages of booking.

Failure to comply with the above terms and conditions may result in participants leaving the site without refund.

Download Forms

FAQs

WHAT CLOTHING SHOULD I BRING FOR A DAY TRIP?

Ynys Hywel provides all necessary protective clothing including waterproofs and boots. If you have your own, please feel free to bring them with you. Please make sure the clothing you wear underneath is suitable for the outdoors (i.e. shoes and socks not sandals, no tight jeans or fancy clothes.) Even with protective clothing you will get a bit muddy and wet. You may want to bring a complete change of clothes and a towel, this is essential for gorge walks or caving.

WHAT ANIMALS DO YOU HAVE AT YNYS HYWEL?

Two goats (named Socks and Sandals), two pigs, around thirty chickens and a hive of bees.

WHAT IS THE MAXIMUM/MINIMUM GROUP SIZE?

Most sessions are charged per group. We recommend a minimum of 2 participants for safeguarding reasons. We recommend a group of 12 for maximum quality and value. We can cater for day groups as large as 60. This can be discussed upon booking.

CAN I BRING MY OWN FOOD?

We can cater for all dietary requirements and we won’t let you go hungry. If you do bring food we have storage in the kitchen for you. Please do not have food in the rooms for the sake of hygiene. It should also be noted we do not allow energy drinks on site.

ARE THERE WEIGHT LIMITS FOR ACTIVITIES?

The only size consideration is waist size, our biggest harness is 56″.

HOW MANY STAFF DO I NEED TO BRING FOR MY GROUP?

We only require you to bring one member of staff per group, however you know your group best so bring staff to best meet their needs. We recommend at least 2 members of staff for residential for safeguarding reasons. Ideally one male and one female..

DO MY STAFF NEED TO TAKE PART?

We highly recommend that staff get stuck in with the activities as well. Not only does it model positive behaviour for your group, they’ll also have a much more enjoyable experience. If a member of staff has a good reason not to join in, such as medical reasons, we will require at least one member of staff to be present on the activity.

CAN MY PREGNANT PARTICIPANTS TAKE PART IN ACTIVITIES?

Unfortunately, due to the risk involved, we cannot allow anybody who is pregnant on any activity.

DO YOU HAVE WHEEL CHAIR ACCESS?

The building is wheelchair accessible, with wide doors and a lift between floors. However we have limited accessibility on sessions. Please call to discuss accessibility options.

DO YOU CATER FOR ALLERGIES AND DIETARY REQUIREMENTS?

Do we ever! With all our staff clued up on food allergies  we are probably one of the most sympathetic outdoor centres in the country. Our five star food hygiene rating is a credit to us. If given early notice, we can make sure we prepare a menu that is to everyone’s tastes and needs.

WHAT SHOULD I DO IF MY GROUP NUMBER CHANGES?

Don’t worry; we understand it’s hard to get definite numbers for an event. If you think your groups size is likely to change, contact us as quickly as possible so that we can either find an alternative activity that will be suitable or add a small surcharge to accommodate your new numbers.

.

DO YOU HAVE PARKING?

We have limited parking for about 10 cars. We would recommend car sharing or getting a mini bus. There is additional free parking at the bottom of our hill.

CAN I BRING STAG OR HEN GROUPS?

Due to the nature of our business and our policies, we are unable to cater for Stag and Hen Do’s that want to involve alcohol. Otherwise, yes!

DO YOU HAVE AN AALA LICENCE?

Yes, we are fully licensed. You can see the details of our licence here.

IS THE JOHN MUIR AWARD ACCREDITED?

The John Muir award is not an accredited qualification however it is recognised by employers and meets many criteria from the curriculum and ESDGC.

DO I NEED TO BRING MY OWN BEDDING?

No, we provide high quality clean linen as well as really comfy memory foam mattresses.

Facilities

At Ynys Hywel we believe rest is vital after physical and challenging days, which is why we have very relaxing, snug retreats for you to unwind in.

We can sleep up to 54 guests in our beautiful forest themed bedrooms with many room combinations to choose from including; ensuites, shared bathrooms, single rooms or dormitory type rooms.

All rooms are fully furnished to a high standard and come complete with bed lining and storage areas.

Getting To Us

We are situated within the beautiful Sirhowy Valley Country Park, the perfect backdrop to have an unforgettable outdoor adventure. Our centre is easily accessed by following signs to Cwmfelinfach – come and find us!

ACT Ynys Hywel Activity Centre
Cwmfelinfach
Newport
Caerphilly
NP11 7JD

T: 01495 201778
E: info@ynyshywel.co.uk

Headquarters

Team building with a difference

Ynys Hywel aims to make team building accessible to everyone. Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. We try to set up our days so individual choices are as much a part of the day as the activities themselves. The choices available range from tame to wild with each day featuring at least one onsite activity to get your blood pumping.

Varied tasks make the most of everyone’s skills and mean that your team is not doing something they’ve done many times before. We try to set up our days so individual choices are as much a part of the day as the activities themselves.

The Heist

A great rainy day activity, this game pits you against each other in a game of international espionage. As a team you must move stealthily around the Ynys Hywel Embassy avoiding detection by security and be the first to crack the safe and lift the top secret documents. To do this you must complete challenges in different rooms whilst collecting recon to gain advantages over other intelligence agencies.

Serendipity

Serendipity has much more varied tasks that can be photographic, linguistic, theatrical, physical, skill based as well as the more traditional team building games. Teams can divide up to make better use of their individual skill or work together. Some tasks are short and sweet with incremental rewards; some are big gambles and investments of time.

This day will give you a clear reflection of how you and your team work as well as a great project management experience. There are so many different ways to play this game that only the savviest workers will triumph.

Allied Forces

Allied Forces is a tactical game of wit, politics, and guile. We give you a vast array of various ‘Timed’ and ‘Adventure’ team building tasks that challenge mind, body and spirit that will be marked on how well you do in comparison to other teams. Your challenge is to decide when it is advantageous for you to go it alone and when you should join forces with another team; be it to exploit their skills, make up the numbers or even sabotage their efforts. How will you win the day?

This team building day will challenge and develop organisation, time keeping, planning and teamwork as well as push boundaries and give new experiences. We will adapt the day to meet your needs so have a look at our onsite activities to see what you would like included in your day.

The Ynys Tucker Challenge

 

The Ynys Tucker challenge will make a monkey of you. Our muckiest most challenging team building day yet. Push your team to the limit and get the most out of them. Tougher, Muddier, Bolder, Faster. Been here before or just have a team that like jumping in the deep end. Get some nuts, there will be Bugs.

Activity days

We can always tailor make you a day. Why not take your team Gorge Walking and come back to Ynys Hywel for some Pizza Making at the Outdoor Pizza oven? Have a look at what we offer to put together a day that suits you.

School Residential

Prices from...
£50/person
 • 6 dormitory rooms
 • memory foam mattresses and individual WCs
 • 2 en-suite double staff rooms
 • 2 Activities
 • 3 Meals
 • Full use of communal area
 • Ynys Hywel staff onsite until 10:30pm
 • Management onsite for duration of stay
Enquire Now

Corporate Residential

Prices from...
£75/person
 • Accessible to everyone
 • Varied tasks make the most of everyone’s skills
 • Choices of activities from Tame to Wild
 • Each day has at least one onsite activity to get your blood pumping
Enquire Now

School Weekend

Prices from...
£65/person
 • 2 Extra Activities per day
 • Additional Offsite activities
 • 6 dormitory rooms
 • memory foam mattresses and individual WCs
 • 2 en-suite double staff rooms
 • 2 Activities
 • 3 Meals
 • Full use of communal area
 •  
Enquire Now

Offsite Activities

Cerdded Ceunentydd

Symud yn gelfyddyd drwy geunentydd wedi eu cerfio gan afonydd yw cerdded ceunentydd; dringo, cerdded trwy ddŵr, nofio a neidio. Wedi ei leoli yn ardal enwog Craig-y-Ddinas Bannau Brycheiniog, rydym yn archwilio’r afon Mellte a Sychryd. Amrywiaeth o heriau o’r... read more

Ogofa

Gall y sesiwn hon fod yn addysgol neu’n heriol yn ôl y galw. Dewch i archwilio byd sy’n anweledig i’r rhan fwyaf. Mae gan ogofâu enw am fod yn dyllau lleidiog, gwlyb, tywyll sy’n golygu gwasgu drwy fannau tynn. Er bod hyn yn wir nid yw’n gwneud cyfiawnder... read more

Dringo

Mae dringo yn gamp wych i ymddiddori ynddi. Dewch i archwilio’r lleoliadau anhygoel sydd gan dde Cymru i’w gynnig a dysgwch sgìl wnaiff eich galluogi i weld y byd mewn ffordd... read more

Onsite Activities

NIGHTLINE

Mae cyfranogwyr nightline yn gwisgo mwgwd ac yn defnyddio gwaith tîm a chyfathrebu i gwblhau tasgau; dod o hyd i’w ffordd o amgylch cyfres o rwystrau. Mae nightline yn weithgaredd tymor byr perffaith gyda chanlyniadau tymor hir ar gyfer timau sy’n dymuno gwella... read more

Abseilio

Mae ein wal abseilio 12 metr yn edrych lawr dros afon Sirhywi yn y parc gwledig. Mae’r abseil wedi ei adeiladu’n bwrpasol o olion y diwydiant glo. Mae abseilio yn ffordd berffaith i wthio ffiniau mewn amgylchedd diogel a... read more

Crefft Gwersyll

Rydym yn ei wneud mewn steil. Ynys Hywel sydd ag ysgubor wersylla cyntaf Cymru. Bu i ni ei hadnewyddu a gosod ein ffwrn pizza ein hunain. Gallwn wneud popeth o goginio y tu allan o amgylch y tân i fentro i’r coed gan ddefnyddio sgiliau goroesi... read more

Saethyddiaeth

Mae saethyddiaeth yn weithgaredd ymgysylltiol, yn sgìl wych i’w dysgu ac yn gamp wych i fod yn rhan ohoni. Mae ein staff i gyd yn hyfforddwyr cymwysedig saethyddiaeth Prydain Fawr. Mae ein ymrwymiad i ddatblygiad personol yn golygu ein bod yn darparu hyfforddiant i... read more

Cwrs Rhwystrau

Dewch â grŵp a chasglu pwyntiau gan fetio ar eich gallu. A wnewch chi chwarae’n saff neu gymryd risg a betio’r cyfan mai chi fydd y gorau. Unwaith i chi gwblhau cwrs fel tîm gallwch ymgymryd â threial amser unigol. Mae’r sesiwn hon yn gwahaniaethu’n dda,... read more

Hirdeithiau Cyfeiriadu

Rydym yn darparu amrywiaeth enfawr o weithgareddau a heriau hirdeithiau yn y parc gwledig i ddiwallu eich anghenion a’ch gallu. Rhowch gynnig ar ein cwrs cyfeiriadu, Geocache, teithiau natur a phicnic neu fynd i ben mynydd... read more

Datrys Problemau

Mae Ynys Hywel yn defnyddio’r amgylchedd i herio cyfranogwyr mewn tasgau datrys problemau sy’n datblygu sgiliau a hyder er mwyn llwyddo mewn bywyd a gwaith. Mae ein ffocws ar ddatblygu ac adolygu yn golygu bod gan gyfranogwyr ddealltwriaeth wych o’r hyn maent yn... read more

Contact Info

Ynys Hywel Activity Centre
Cwmfelinfach
Newport
Caerphilly
NP11 7JD

T: 01495 201778
E: info@ynyshywel.co.uk

Get In Touch

PO_050916_YNYS HYWEL_154

Headquarters

Why Us?

Ynys Hywel Activity centre provides a fresh approach to the outdoors. We make the outdoors accessible and beneficial for businesses, education and youth establishments through residential stays as well as full and half day activities.

Located 10 minutes from the M4, we combine the convenience of easy access with the tranquility of the Sirhowy country park.

Our centre offers the perfect setting for learning how to live the good life, build the skills and confidence that are essential in every aspect of modern living. Want to find out more, why not give us a ring to talk about how we can really make a difference to you.

Key Features and Services

 • A beautiful and tranquil setting
 • Fully-qualified instructors
 • Breathtaking views
 • A range of onsite and offsite activities available from 9am-9pm
 • Tailor made programmes
 • Conference, workshop and wedding facilities
 • 5* food hygiene rated kitchen
 • All meals prepared with fresh and local produce, promoting healthy eating
 • Animal interaction (pigs, chickens & goats)
 • Camp craft cook area
 • Camping barn
 • Fully-operational cottage with residential facilities
 • Cosy dining & snug area
 • Sleeps up to 54 guests with a variety of room combinations to choose from
 • AALA and local council approved centre
 • Easy access from the M4

Our Team

Our team is made up of a diverse range of experts in our fields; from all out adventure to working the land and looking after the environment. Despite our amazing facilities and industry leading activities, it is our team that really make Ynys Hywel so special. Follow the link to learn some facts and then come and really get to know us by visiting the centre.

Meet The Team

Video

About Ynys Hywel

Here at Ynys Hywel it is all about the great outdoors! We pride ourselves on providing a fresh approach to outdoor education. We deliver industry leading residential stays and activities for schools, businesses and education and youth groups. You can find us tucked away in the beautiful Sirhowy country park – the perfect location for an unforgettable outdoor adventure. 

Our vision is to make a positive difference to people’s lives by providing excellent learning programmes and valuable experiences in the outdoors.

Approved by ‘Adventure Activities Licensing Authority

aala-logo-white

Comfy accommodation

icon-accomodation

Comfy accommodation

Exciting Seasonal Activities

icon-activities

Exciting Seasonal Activities

Bespoke Adventure Packages

icon-adventure

Bespoke Adventure Packages

Top Notch Grub

icon-food

Top Notch Grub

Fully-trained instructors

icon-rosette

Fully-trained instructors

JO MICKLEWRIGHT – GWEITHIWR ALLGYMORTH A DATBLYGU UWCH, YMDDIRIEDOLAETH Y TYWYSOG

“Mwynheuodd y bobl ifanc bob agwedd ar y diwrnod, yn enwedig yr anifeiliaid a’r saethyddiaeth. Mae gan Ynys Hywel awyrgylch gwych ac amrywiaeth eang o weithgareddau. Rwyf wrth fy modd gyda’r ystafell glyd a’r llosgwyr pren ac mae’r llety’n wych ar gyfer pobl ifanc. Mae’r staff yn gyfeillgar a chymwynasgar iawn hefyd. Byddaf bendant yn dod yn ôl!”

ANDREW GRIFFITHS – UWCH FENTOR LIFT

“Roedd y diwrnod yn brofiad gwych i bawb. Roeddwn yn falch iawn o weld y grŵp yn gweithio fel tîm, yn annog ei gilydd ac yn codi calonnau ei gilydd bob cam drwy’r cwrs. Helpodd y grŵp hwn i gynyddu eu hyder, hunan-barch a gweithio gyda’i gilydd”

THOMAS JOHANSSON, 17 O GAERDYDD

“Mae Ynys Hywel yn brofiad gwych a phleserus iawn. Mae’n eich dysgu am waith tîm ac mae wedi rhoi hwb i fy hyder. Bydd hynny’n ddefnyddiol pan yn cyfweld ar gyfer swyddi.”

RT @IOLOutdoorProfs #NEWonIOLJobSite Temporary Centre Manager - ACT Outdoors Ltd (Caerphilly) - £20,000 a year+ #outdoorlearning #outdoorjobs

About 3 months ago from Ynys Hywel's Twitter