Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

CWESTIYNAU CYFFREDIN

PA DDILLAD FYDD ANGEN AR GYFER YMWELIAD AM DDIWRNOD?

Mae Ynys Hywel yn darparu’r holl ddillad amddiffynnol angenrheidiol gan gynnwys dillad gwrth-ddŵr ac esgidiau addas. Os oes gennych rai eich hun, mae croeso i ddod â nhw gyda chi. Gwnewch yn siŵr bod y dillad yr ydych chi’n gwisgo oddi tano yn addas ar gyfer yr awyr agored (h.y. esgidiau a sanau nid sandalau, dim jîns tynn neu ddillad ffansi.) Hyd yn oed gyda dillad amddiffynnol, byddwch ychydig yn fwdlyd a gwlyb. Dewch â dillad i newid a lliain, mae hyn yn hanfodol ar gyfer teithiau cerdded ceunentydd neu ogofa.

AI’R CYNGOR SY PIAU YNYS HYWEL?

Na. Prynwyd Ynys Hywel yn 2011 gan ACT Training, darparwr hyfforddiant mwyaf Cymru. Mae ACT Training yn rhedeg y ganolfan er budd eu dysgwyr yn ogystal ag yn fasnachol ar gyfer ysgolion, grwpiau ieuenctid, datblygu tîm corfforaethol ac elusennau.

PA ANIFEILIAID SYDD GENNYCH YN YNYS HYWEL?

Dwy afr (o’r enw Socks a Sandals), day fochyn, tua tri deg iâr, deg twrci a chwch o wenyn.

BETH YW UCHAFSWM/ISAFSWM MAINT Y GRWPIAU?

Codir tâl am y rhan fwyaf o’r sesiynau fesul grŵp. Rydym yn argymell isafswm o 2 gyfranogwr am resymau diogelwch. Rydym yn argymell grŵp o 12 ar gyfer ansawdd a gwerth, ond gallwn gymryd mwy ar sesiynau penodol. Gellir trafod hyn wrth drefnu’r ymweliad.

SAWL GRŴP FEDRAI DDOD Â NHW?

Fel arfer, dau grŵp ar gyfer gweithgareddau preswyl ac oddi ar y safle, ond medrwn ddarparu ar gyfer mwy yn ystod dyddiau adeiladu tîm, preswyl cynradd a round robin.

A FEDRAI DDOD Â BWYD FY HUN?

Gallwn ddarparu ar gyfer pob gofyn deietegol a wnawn ni ddim gadael i chi lwgu. Os ydych chi yn dod â bwyd mae gennym le i’w storio yn y gegin. Peidiwch cadw bwyd yn yr ystafelloedd am resymau hylendid. Dylid nodi hefyd nad ydym yn caniatáu diodydd egni ar y safle.

A OES CYFYNGIADAU PWYSAU AR GYFER GWEITHGAREDDAU?

Yr unig gyfyngiad maint yw maint gwast. Mae ein harnais mwyaf yn “56.

FAINT O STAFF SYDD ANGEN I MI EI DDARPARU AR GYFER FY NGRŴP?

Dim ond un aelod o staff fesul grŵp sydd angen i chi ei ddarparu, fodd bynnag, chi sy’n adnabod eich grŵp felly dewch â staff i fodloni eu anghenion. Rydym yn argymell o leiaf 2 aelod o staff ar gyfer gweithgaredd preswyl am resymau diogelwch. Yn ddelfrydol, un gwryw ac un benyw.

A OES ANGEN I FY STAFF GYMRYD RHAN?

Rydym yn argymell yn gryf y dylai staff gymryd rhan yn y gweithgareddau. Nid yn unig yw’n creu ymddygiad cadarnhaol ar gyfer eich grŵp, ond cânt brofiad llawer mwy pleserus. Os oes gan aelod o staff rheswm da dros beidio cymryd rhan, megis rhesymau meddygol, bydd angen o leiaf un aelod o staff i fod yn bresennol yn y weithgaredd.

ALL FY NGHYFRANOGWYR BEICHIOG GYMRYD RHAN YN Y GWEITHGAREDDAU?

Yn anffodus, oherwydd y risg, ni allwn adael i unigolion beichiog gymryd rhan yn unrhyw un o’n gweithgareddau.

A YDYCH YN DARPARU AR GYFER CADEIRIAU OLWYN?

Mae’r adeilad yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, gyda drysau llydan a lifft rhwng lloriau. Serch hyn, darpariaeth gyfyngedig sydd gennym yn y sesiynau. Ffoniwch ni er mwyn trafod yr opsiynau.

A YDYCH YN DARPARU AR GYFER ALERGEDDAU AC ANGHENION DIETEGOL?

Ydyn ni! Gyda rheolwr y ganolfan a chogydd sy’n dioddef o alergeddau bwyd mae’n rhaid mai ni yw un o’r canolfannau awyr agored mwyaf cydymdeimladol yn y wlad. Rydym yn ymdrechu i gynhyrchu bwyd di-glwten pryd bynnag mae’n bosibl ac rydym yn fwy gofalus ynghylch rhwystro halogiad. Mae ein sgôr hylendid pum seren yn glod i ni. Os cawn ddigon o rybudd, medrwn sicrhau ein bod yn paratoi bwydlen at anghenion a chwaeth pawb.

BETH DDYLIWN I WNEUD OS YW NIFEROEDD FY NGRWPIAU YN NEWID?

Peidiwch â phoeni; rydym yn deall ei bod yn anodd cael niferoedd pendant ar gyfer digwyddiad. Oherwydd hyn, rydym yn codi tâl fesul grŵp er mwyn darparu rhywfaint o ryddid gyda’r rhifau. Os credwch y gallwch fynd yn uwch na’r gymhareb (fel arfer 12:1), cysylltwch â ni fel y gallwn naill ai ganfod gweithgaredd amgen a fydd yn addas neu ychwanegu tâl bach ychwanegol i ddarparu ar gyfer eich niferoedd newydd.

A OES GENNYCH LEFYDD PARCIO?

Mae gennym le parcio ar gyfer uchafswm o dua 10 car. Rydym yn argymell rhannu lifft neu ddefnyddio bws mini. Ceir parcio ychwanegol rhad ac am ddim ar waelod y bryn.

A YDYCH YN DARPARU TRAFNIDIAETH?

Rydym yn darparu trafnidiaeth a gellir trefnu hyn pan yn bwcio.

A FEDRAI DDOD Â GRŴPIAU HYDD A IÂR?

Oherwydd natur ein busnes a’n polisïau, ni fedrwn ddarparu ar gyfer partïon hydd a iâr sydd am gynnwys alcohol. Heblaw am hynny, gallwch!

A OES GENNYCH DRWYDDED AALA?

Oes, rydym wedi ein trwyddedu’n llawn. Gallwch weld manylion ein trwydded yma

A YW GWOBR JOHN MUIR WEDI EI HACHREDU?

Nid yw gwobr John Muir yn gyfleuster achrededig, serch hynny, caiff ei chydnabod gan gyflogwyr ac mae’n ateb nifer o feini prawf y cwricwlwm ac ESDGC.

A OES ANGEN I MI DDOD Â DILLAD GWELY?

Na. Rydym yn darparu dillad gwely glân o ansawdd uchwl yn ogystal â matresi cof ewyn cyfforddus iawn.