Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Ysgolion Cynradd

Dysgu ynghylch sut mae bywyd yn gweithio y tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth yw’r hyn y dylai addysg awyr agored fod. Profi’r holl uchafbwyntiau ac isafbwyntiau; dysgu i ddelio â heriau a goresgyn rhwystrau, ond mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Yn Ynys Hywel, credwn fod plant angen cymwysiadau ymarferol i osod gwaith ysgol yn ei gyd-destun, rydym am gadw’r byd yn gyffrous a sicrhau fod plant yn ysu am wybodaeth.

Mae ein diwrnod unigryw a phersonol ac ymweliadau preswyl yn sicr o ysbrydoli a chymell plant, gan feithrin cariad tuag at antur. Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog ac ysbrydoledig a threulio un neu sawl diwrnod (a nosweithiau) yn ein canolfan. Gellir teilwra’r holl raglenni at eich anghenion.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich ysgol gynradd?

 • Canolfan addas i blant
 • Rhaglenni wedi eu teilwra i ddiwallu eich anghenion a’r cwricwlwm
 • Staff profiadol iawn
 • Pob pryd yn cael ei baratoi gyda chynnyrch ffres lleol, yn hybu bwyta’n iach
 • Gostyngiadau i ysgolion cynradd
 • Cyfarpar diogelu personol helaeth o ansawdd uchel (PPE)
 • Canolfan wedi ei chymeradwyo gan y cyngor lleol a’r AALA
 • Amrywiaeth o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos

Ysgolion Uwchradd A Grwpiau Ieuenctid

Mae ein cyfuniad unigryw o antur awyr agored a datblygu tîm yn golygu fod Ynys Hywel yn berffaith ar gyfer ysgolion uwchradd a grwpiau ieuenctid sydd am drefnu taith awyr agored breswyl neu am y dydd. Gallwn ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o grwpiau ieuenctid. Gellir teilwra’r diwrnod tuag at adeiladu tîm, dysgu sgiliau newydd neu yn syml, sesiwn flasu hwylog ac heriol. Mae gan ein tîm gyfoeth o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a byddant bob amser yn mwynhau sicrhau y bydd eich arhosiad yn llwyddiant mawr ac yn un cofiadwy.

Mae ein canolfan yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle gyda’r bwriad o ymgysylltu ag unigolion i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ac annog datblygiad. O anturiaethau cynhyrfus ym Mannau Brycheiniog i dasgau gwaith heriol a thîm yma ym mharc gwledig Cwm Sirhywi hardd. Rydym am i bob ymwelydd gael y mwyaf allan o’u hamser yn Ynys Hywel. Boed yn ymwled am un diwrnod, cwrs preswyl neu nifer o weithiau drwy eu rhaglen, ein nod yw i ddarparu strwythur a phwrpas ar gyfer pob ymweliad.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich ysgol uwchradd neu grŵp ieuenctid?

 • Amrywiaeth wych o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar gyfer pobl ifanc, ar gael o 9yb-9yh
 • Staff sy’n brofiadol gydag amrywiaeth o anghenion (arbennig, ymddygiadol, emosiynol)
 • Defnydd unigryw o’r ganolfan wrth archebu cwrs preswyl
 • Staff â dealltwriaeth da o anghenion sectorau pobl ifanc a dysgu sy’n seiliedig ar waith
 • Amserau cychwyn hyblyg ar gyfer anghenion eich grŵp
 • Hanner diwrnod a diwrnodau llawn ar gael
 • Cyfle pwerus ar gyfer datblygu tîm
 • Hyfforddwyr cymwysedig iawn
 • Pob pryd wedi ei greu gyda chynnyrch ffres lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos
 • Cyfleusterau ac amgylchedd diogel

Datblygu TÎm Corfforaethol

Mae Ynys Hywel yn ceisio sicrhau bod datblygu tîm yn hygyrch i bawb. Mae tasgau amrywiol yn gwneud y gorau o sgiliau pawb ac yn golygu nad yw eich tîm yn gwneud rhywbeth y maent wedi’i wneud droeon o’r blaen. Cynllunir ein dyddiau datblygu tîm i ategu’r cryfderau a’r gwendidau yn eich tîm mewn ffordd fydd yn herio pawb, yn ogystal â’ch gwobrwyo gydag amgylchedd hardd a bwyd cartref blasus.

Hyblygrwydd yw un o’n cryfderau ac ymfalchïwn yn ein gallu i deilwra gweithgareddau grŵp a thîm corfforaethol sy’n darparu yn union beth sydd ei angen arnoch. Dewiswch o blith amrywiaeth o weithgareddau datblygu tîm hwyliog ac effeithiol sy’n para ychydig oriau neu ychydig ddyddiau neu hyd yn oed hirach.

Pam dewis Ynys Hywel ar gyfer eich cwmni?

 • Cyfleusterau 5* ar gyfer eich staff
 • Wedi’u teilwra i fodloni amcanion eich tîm
 • Lleoliad cyfleus o’r M4
 • Gweithgareddau i gyd-fynd â dymuniadau a galluoedd y tîm cyfan
 • Cyfranogiad tîm
 • Pob pryd wedi ei baratoi gyda cynnyrch ffres a lleol, yn hyrwyddo bwyta’n iach
 • Amryw o weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle ar gael o 9yb-9yh
 • Staff rheoli Ynys Hywel ar y safle drwy’r nos

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod neu i drefnu eich ymweliad, cysylltwch â ni ar 01495 201778. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Enghreifftiau O Ymweliadau

Cliciwch isod am enghreifftiau o ymweliadau ar gyfer rhaglen breswyl 2, 3 neu 4 diwrnod.