Plan Your Stay

Contact Us

Book Now

Gwybodaeth Bwysig

Sicrhewch fod gennych yr holl wybodaeth y mae angen er mwyn trefnu ymweliad llwyddiannus… gweler isod wybodaeth bwysig am archebion, ffioedd canslo, prisio a gwybodaeth gyffredinol arall. Darllenwch y wybodaeth yn ofalus.

Mae pob ffurflen sydd angen eu cwblhau ar gael yn ein adran lawrlwytho.

Bwcio

Er mwyn bwcio, dilynwch y camau isod:

  • Cysylltwch â chanolfan weithgareddau Ynys Hywel naill ai dros y ffôn, drwy ebost neu gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar y wefan
  • Os yw’r dyddiadau sydd gennych mewn golwg ar gael yna medrwch wneud archeb dros dro
  • Er mwyn cadarnhau’r archeb, rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen archeb wedi ei chwblhau a darparu blaendal o 25% neu’r taliad llawn

Hyd nes bod taliad wedi ei dderbyn, mae gan Ynys Hywel hawl i gynnig y dyddiadau i gwsmeriaid eraill. Gall archeb gael ei derbyn gan berson 18oed a h^yn yn unig.

Taliadau

Gallwch dalu drwy’r dulliau canlynol;

Trosglwyddiad Banc

Cod didoli: 20-18-15
Rhif y Cyfrif: 00060607

Siec

Yn daladwy i ‘Associated Community Training Limited’

Cerdyn

Rydym yn derbyn cardiau dros y ffôn. Ffoniwch 01495 201 778.
Darparwch rif eich anfoneb pan yn talu drwy drosglwyddiad banc neu siec.
Os yn talu gyda siec, ni fydd yr archeb yn cael ei chadarnhau hyd nes bydd y siec wedi clirio.
Caiff y blaendal o 25%, na all ei ad-dalu, ei dynnu oddi ar y balans terfynol.
Rhaid talu’r cyfanswm 6 wythnos cyn eich ymweliad.

Os am ganslo, bydd y taliadau canlynol yn cael eu gweithredu:

  • Mwy na 60 diwrnod cyn dyddiad y digwyddiad – colli’r blaendal
  • 60 – 30 diwrnod 50% o’r cyfanswm
  • 29 diwrnod neu lai, neu ddim yn troi fynny – 100% o’r cyfanswm

Canslo

Rhaid canslo yn ysgrifenedig. Ar ôl derbyn eich cais i ganslo byddwn yn cydnabod eich cais yn brydlon a bydd angen talu’r taliadau sy’n gymwys.

Ynys Hywel yn Canslo

Mae Ynys Hywel yn cadw’r hawl i ganslo eich archeb o ganlyniad i dywydd gwael neu oherwydd ffactorau eraill sydd allan o’n rheolaeth.

Os oes rhaid canslo eich archeb, byddwn yn ymdrechu i drefnu gweithgaredd neu ddyddiad arall.

Diogelwch A Ffitrwydd Corfforol

Rhaid i gyfranogwyr 18oed a hŷn lenwi FFURFLEN GWYBODAETH BERSONOL. Rhaid i’r holl gyfranogwyr 18oed a iau ddarparu FFURFLEN CANIATÂD wedi ei chwblhau gan riant neu warcheidwad. Rhaid dod â’r ffurflenni, wedi eu cwblhau, gyda chi ar y diwrnod cyntaf. Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau Ynys Hywel yn gorfforol iawn. Dylech sicrhau bod gan y cyfranogwyr lefel ffitrwydd digonol ar gyfer y gweithgareddau a gynhelir. Rhowch wybod i ni am unrhyw gyflyrau meddygol fydd yn effeithio cyfranogiad eich grŵp wrth archebu. Dylai cyfranogwyr ofyn am gyngor meddygol os oes angen. Nid ydym wedi ein yswirio ar gyfer cael cyfranogwyr beichiog ar y safle. Gall ymddygiad anaddas arwain at gyfranogwyr yn cael eu heithrio o sesiwn neu o weithgareddau pellach. Yn y sefyllfaoedd hyn, caiff ei drafod gyda arweinydd y grŵp neu rieni/warcheidwaid ac efallai bydd angen iddynt gymryd y cyfranogwr o’r ganolfan. Bydd penderfyniad y rheolwyr ar ddyletswydd yn derfynol ac ni ddarperir ad-daliad. Mae diogelwch yn hollbwysig ac mae’n rhaid i’r holl gyfranogwyr dderbyn bod penderfyniad yr hyfforddwr gweithgarwch yn derfynol a rhaid iddo gael ei dderbyn gan y cyfranogwyr bob amser. Ni fydd Ynys Hywel yn derbyn unrhyw atebolrwydd am broblemau sy’n deillio o fethiant i dderbyn a/neu ymateb i awdurdod a chyfarwyddiadau’r hyfforddwyr.

Yswiriant

Mae gan ganolfan weithgareddau Ynys Hywel yswiriant atebolrwydd cyflogwyr ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac mae dim ond yn derbyn cyfrifoldeb am golled, difrod neu anaf sy’n deillio o esgeulustod Ynys Hywel.

Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu yswiriant priodol yn erbyn canslo, cwtogi, damweiniau personol, atebolrwydd personol, colled, difrod a lladrad.

Parcio Ar Y Safle

Mae llefydd parcio ar y safle yn gyfyngedig a lle y bo modd, rydym yn gofyn i ymwelwyr drefnu i rannu lifft. Cyfrifoldeb y perchnogion yw cerbydau a chynnwys a adewir.

Ysmygu

Er cysur, iechyd a diogelwch eraill, ni chaniateir ysmygu yn ystod gweithgareddau. Cewch ysmygu yn y mannau ysgmygu dynodedig yn unig.

Anifeiliaid

Ni chaniateir anifeiliaid o fewn y ganolfan nac ar y safle oni bai fod hynny wedi ei gytuno gyda’r rheolwr ar ddyletswydd wrth archebu.

Cyfryngaua

Gall ffotograffau, fideos, neu ddeunyddiau eraill sydd wedi’u recordio gan Ynys Hywel gael eu defnyddio at ddibenion marchnata neu hysbysebu heb gynnig unrhyw daliad na iawndal a heb i unrhyw gais gael ei wneud. Gadewch wybod pan fyddwch yn archebu os nad ydych yn derbyn y telerau hyn.

Difrod Neu Golled

Rhowch wybod i staff Ynys Hywel am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo Ynys Hywel cyn neu yn ystod eich ymweliad. O ganlyniad i ddifrod a achosir i eiddo neu gyfarpar gan gyfranogwyr, ag eithrio traul teg, bydd y grŵp yn gyfrifol am y costau amnewid llawn.

Camddefynyddio Alcohol a Sylweddau

Ni fydd unrhywun, o dan unrhyw amgylchiadau, yn cael cymryd rhan mewn gweithgaredd os o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau heb bresgripsiwn. Gellir trafod yfed alcohol yn gyfreithiol, os nad yw’n effeithio ar eich cyfranogiad i weithgareddau, gyda’r rheolwr ar ddyletswydd.

Cwynion A Phroblemau

Os bydd problem yn codi yng nghanolfan weithgareddau Ynys Hywel neu oddi ar y safle gyda Ynys Hywel, rhowch wybod i’r rheolwr ar ddyletswydd neu hyfforddwr Ynys Hywel cyn gynted â phosibl. Dylid anfon cwynion yn ysgrifenedig at y rheolwr oedd ar ddyletswydd yng nghanolfan weithgareddau Ynys Hywel yn ystod eich ymweliad, a byddwn yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith. Bydd yr ymateb yn cynnwys manylion ynghylch unrhyw gamau y bwriadwn eu cymryd.

Cyfyngiadau Oedran

Rhaid i’r holl gyfranogwyr fod dros 8oed ar gyfer ein holl weithgareddau. Gallwn ddarparu rhaglenni ysgolion ar gyfer plant o dan 8, ond byddai angen trafod hyn yn ystod camau cychwynnol yr archeb. Gall methu cydymffurfio â’r telerau a’r amodau uchod arwain at y cyfranogwyr yn gorfod gadael y safle heb ad-daliad.

Lawrlwytho Ffurflenni